Om en prioritering mellan riskgrupperna behövs på grund av brist på vaccin, rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande prioriteringsordning:

1. Medicinska riskgrupper, det vill säga gravida efter graviditetsvecka 16 samt vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för svår influensasjukdom.

2. Personer 65 år och äldre som inte ingår i de medicinska riskgrupperna.

3. Sjukvårdspersonal och hushållskontakter i direktkontakt med personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Målet med rekommendationen är att genom vaccination skydda de som har en ökad risk för svår sjukdom.

Dessa är generella riktlinjer och individuella bedömningar behövs. Det kan exempelvis finnas skäl att prioritera personer i gruppen som är 65 år eller äldre som inte tydligt tillhör en medicinsk riskgrupp. En bedömning av behov av antiviraler kan också behövas.

Doser bör sparas för vaccination av personer i medicinska riskgrupper som kan tillkomma under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet.

Folkhälsomyndigheten kommer att publicera uppdaterade rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper inom kort. Dokumentet kommer också att uppdateras vad gäller åldersgränsen för ett av de tetravalenta vaccinerna och Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Kategori: Nyhet