– Ingen enskild del av samhället kan på egen hand öka förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet i tillräckligt hög grad. Därför är det glädjande att se att så många sektorer bidrar i arbetet, säger Kajsa Mickelsson, utredare vid Folkhälsomyndigheten som har arbetat med sammanställningen för Sveriges räkning.

WHO Europa och EU-kommissionen har publicerat resultaten i 28 faktablad, ett för varje EU-land. Faktabladen ger en övergripande bild av vilka sektorer i samhället som är involverade i arbetet och hur skola, idrott, samhällsplanering, olika styrdokument och arbetssätt hjälper till att få fler att röra på sig mer. Enskilda personer, organisationer och myndigheter som jobbar med att öka människors fysiska aktivitet får möjlighet att överblicka vad andra gör inom samma område. Det kan inspirera till förbättrade sätt att jobba på, nya insatser och samarbeten mellan olika delar av samhället.

I två fördjupningsrapporter ger WHO Europa och EU-kommissionen en sammanhållen bild kring fysisk aktivitet inom hälso- respektive utbildningssektorn. Rapporterna presenterar exempel från olika länder. I fördjupningsrapporten om utbildning lyfter Folkhälsomyndigheten fram arbetet med att skapa skolgårdar som främjar lek, lärande och hälsa. Insatsen Fysisk aktivitet på recept (FaR®) tas upp som ett gott exempel från hälsosektorn.

– Det finns tydliga hälsovinster kopplade till fysisk aktivitet. Vi bör därför välja att bygga ett samhälle som främjar fysisk aktivitet för alla grupper, säger Kajsa Mickelsson.

Sveriges faktablad

Faktabladet om Sverige tar upp hur olika delar av samhället samverkar för att fler ska röra sig mer. Strategier, som Cykelstrategin, lyfts fram, men också plan- och bygglagen och människors ideella engagemang i idrottsföreningar.

Myndigheter och organisationer som deltagit i kartläggningen

Boverket, Folkhälsomyndigheten, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Riksidrottsförbundet, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Ta del av faktablad och rapporter

Kategori: Nyhet