I en ny broschyr har Folkhälsomyndigheten sammanställt aktuell kunskap om de närståendes situation. Syftet är att fånga upp dem som är i behov av stöd.

Kvinnor som är närstående till personer med spelproblem har i lika stor utsträckning psykisk ohälsa som kvinnor som har egna spelproblem. Om man dessutom har egna spelproblem ökar risken ytterligare, både för män och kvinnor. För män ökar den psykiska ohälsan mer om de har egna spelproblem än om de är närstående. Det saknas dock uppgifter om vilken relation den närstående har till personen med spelproblem.

– En möjlig förklaring till könsskillnaderna kan vara att män i högre grad än kvinnor har en vänskapsrelation till personen med spelproblem, medan kvinnor i högre grad är nära anhöriga. Att fånga upp närstående till personer med spelproblem och erbjuda dem relevant stöd är en viktig åtgärd för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande, säger Jessika Spångberg, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Närstående till personer med spelproblem har även en ökad risk att:

  • utsättas för våld i nära relation
  • ha riskkonsumtion av alkohol
  • känna oro för ekonomin eller ha sämre ekonomi
  • ha problem i relationer
  • ha egna spelproblem

Närstående barn extra utsatta

Barn som är närstående är extra utsatta. Deras behov av information, råd och stöd ska enligt hälso- och sjukvårdslagen beaktas särskilt. När de vuxna mår dåligt, är fysiskt eller psykiskt frånvarande och får ekonomiska problem, drabbar det även barnen. Konflikter och våld förekommer oftare i familjer där någon har spelproblem.
Folkhälsomyndighetens nya broschyr sammanställer kunskap om situationen för de närstående till personer med spelproblem. Syftet är att bidra till att närstående fångas upp och ges stöd efter behov. Innehållet bygger främst på resultat från befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) samt på en kartläggande litteraturöversikt om närstående och anhöriga.

Läs mer

Spelproblem påverkar både spelaren och närstående negativt

Barn som närstående till personer med spelproblem

Kategori: Nyhet