Vad är nytt i den här studien som nu publiceras i medicintidskriften The Lancet?

Siffrorna som presenteras bygger på ett nyare underlag än det som tidigare fanns. Det är Folkhälsomyndigheten som har stått för datainsamling i Sverige. Nytt är också att ECDC även skattar sjukdomsbörda, alltså hur livskvalitet och livslängd påverkas. Det har gett en mer komplett bild av hur antibiotikaresistensen drabbar samhälle och individer. Tidigare har ECDC bara tittat på fall av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier och hur många som dör till följd av sådana infektioner.

Varför är studiens resultat viktiga?

Det är svårt att få en enhetlig bild av hur stort problemet med antibiotikaresistens är eftersom bakterier med resistens mot olika antibiotika orsakar många typer av infektioner. Med den här studien får vi en tydligare bild. För att öka medvetenheten hos beslutsfattare och ge stöd vid prioritering till förebyggande arbete är beräkningar av sjukdomsbörda och dödsfall, som de som ECDC nu har gjort, också viktiga.

Hur ser läget ut i Sverige?

I Sverige har vi ett förhållandevis gynnsamt läge jämfört med andra länder. Vi var tidiga med att uppmärksamma den ökande resistensen och har jobbat aktivt i över tjugo år för att öka medvetenheten och minska onödig förskrivning av antibiotika. Trots detta ökar antibiotikaresistens även i Sverige, men det sker inte lika snabbt och från lägre nivåer än på många andra håll.

Vad gör Folkhälsomyndigheten för att motverka antibiotikaresistens?

Vi arbetar brett både inom Sverige och internationellt med exempelvis övervakning av resistens, antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner. Dessutom ger vi kunskapsstöd till förebyggande arbete och genomför utredningar och studier. Det förbättrar möjligheten till klok användning av antibiotika för att bromsa in ökningen av resistens som vi ser både i Sverige och globalt.

Ta del av studien i sin helhet på The Lancet

Läs mer om hur mycket antibiotikaresistens kostar samhället ekonomiskt

Ta del av OECD-rapport om hälso- och sjukvårdskostnader för antibiotikaresistens

Kategori: Nyhet