När vi blir äldre minskar det sociala deltagandet vilket kan påverka den psykiska hälsan. Ofrivillig ensamhet är kopplat till nedsatt psykiskt välbefinnande och ökad förekomst av andra besvär som ängslan, oro, ångest och sömnbesvär. Skyddsfaktorer för psykisk hälsa är att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få social stimulans. Att använda digitala verktyg, som dator och internet, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även välbefinnandet. Forskning visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer.

– Att ensamheten ökar med åldern kan bero på många saker. Kanske att ens partner, vänner och bekanta blir sjuka och avlider, eller att den fysiska orken och rörligheten minskar. Digital teknik kan användas bland annat för att bibehålla kontakt med familj och vänner, men även till annan social stimulans som att lyssna på musik, se videoklipp eller spela interaktiva spel, säger Christel Lynch, projektledare på Folkhälsomyndigheten.

Kommuner kan göra mycket för digital inkludering

Idag lever ca 400 000 personer över 65 år i digitalt utanförskap och riskerar att stängas ute från flera delar av samhället. I många kommuner pågår initiativ för att öka den digitala kompetensen hos äldre, men fler insatser behövs för att nå ut till alla.

Ett av flera initiativ är it-coacher. Coacherna är äldre personer som utbildar och hjälper andra äldre med digital teknik. Ingrid Grange, digitaliseringsstrateg, initierade arbetet med it-coacher i Härryda kommun.

– Det är ett uppskattat arbetssätt som efterfrågas av många. It-coacherna håller i läsplattekurser och it-kaféer, till exempel på bibliotek, träffpunkter och äldreboenden. Coacherna gör även hembesök hos dem som har svårt att ta sig hemifrån. Kunskapsstödet blir ett utmärkt verktyg för it-coacherna i deras arbete, säger Ingrid Grange.

Fem myndigheter samarbetar

Folkhälsomyndigheten har lett ett samverkansprojekt tillsammans med Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Forte och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att ta fram ett kunskapsstöd. Syftet är att ge vägledning till kommuner i planeringen av insatser för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer genom utbildning i och användning av digital teknik. Kunskapsstödet finns att ladda ner kostnadsfritt från Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer – ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån forskning, praktik, statistik, juridik och etik

Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa (SBU)

SBU

Socialstyrelsen

Myndigheten för delaktighet

Forte

Kategori: Nyhet