Under årets Drogfokus kommer hälsofrämjande, förebyggande och brottsförebyggande arbete, samt vård och behandling att belysas. Folkhälsomyndigheten är en av medarrangörerna och bidrar med flera programpunkter.

– Myndigheten medverkar bland annat i diskussioner om tobaksregleringen, konsekvenserna av narkotika i Sverige och världen, samt hur aspekter av jämlikhet i hälsa kan synliggöras genom olika undersökningar och fördjupade analyser, säger enhetschef Anna Månsdotter.

En röd tråd i Folkhälsomyndighetens deltagande på Drogfokus är betydelsen av jämställdhet och jämlikhet i det förebyggande arbetet inom området alkohol, narkotika, tobak och dopning (ANDT).

– Att daglig rökning skiljer mellan olika grupper i befolkningen är väl känt. Därför är det positivt att kommunerna arbetar aktivt med att förebygga tobaksrökning. Bland annat har fler kommuner nu ställt sig bakom initiativet rökfritt Sverige 2025, säger Anna Månsdotter.

Folkhälsomyndighetens kartläggning av nationella myndigheters arbete inom ANDT-strategin har tidigare visat att jämställdhet mellan könen, men även jämlikhet utifrån faktorer som socioekonomi, födelseland och region, uttryckligen bara beaktas i en tredjedel av verksamheterna.

– I samarbete med CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, presenterar Folkhälsomyndigheten nya resultat som visar på betydande utbildnings- och inkomstskillnader när det gäller negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak. Vi ser också att mönstren skiljer sig för beroende och upplevd utsatthet, säger Anna Månsdotter.

Drogfokus arrangeras gemensamt av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Forte, Folkhälsomyndigheten, IQ, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse (SiS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Trafikverket tillsammans med årets värdar; Uppsala kommun i samarbete med Uppsala universitet.

Läs mer

Program för Drogfokus 2018 (länk borttagen 2019-09-30)

Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin 2017

Skillnader mellan kommunernas ANDT-arbete utifrån befolkningens storlek, utbildning och inkomst (PDF, 322 kB)

Uppföljning av det kommunala arbetet för ett rökfritt Sverige 2025

Socioekonomiska skillnader i alkohol, narkotika och tobak – delvis olika mönster för beroende och utsatthet

Preventionsindex för att mäta det tobaks- och narkotikaförebyggande arbetet i svenska kommuner – ett utvecklingsarbete

Kategori: Nyhet