Multiresistenta så kallade ESBL-bildande E. coli bakterier sprids mellan människor vilket leder till att en del av oss blir bärare av bakterien. Antibiotikaresistensens spridning ute i samhället kan ge en ökad risk för smitta på sjukhus när en större andel patienter som kommer in för vård bär på resistenta bakterier. Det blir ett stort problem framför allt när allvarliga infektioner blir svårare att behandla.

– I Sverige har man tidigare undersökt förekomsten av bakterierna och visat att cirka 5 % av befolkningen bär på dem. De nya resultaten visar på 6,6 % bärarskap i Stockholms län, säger Sofia Ny utredare på Folkhälsomyndigheten.

I de övriga länderna i studien var andelen som bar på bakterierna 1,6 % i Lettland, 2,3 % i Tyskland, 4,7 % i Finland, 8 % i Polen och 23,2 % i Ryssland. Vad skillnaderna beror på är oklart, men det kan ha att göra med hur ofta antibiotika används och vilken typ av antibiotika som används i de olika länderna. Två andra faktorer som kan bidra är om antibiotikapreparat säljs utan recept, och om det finns en stor spridning av antibiotikaresistenta bakterier på sjukhusen som spiller över på människor i samhället. Resa till länder med hög förekomst av ESBL-producerande tarmbakterier har visat sig vara en riskfaktor i tidigare studier.

I studien undersöktes även förekomsten av ESBL-bildande K. pneumoniae-bakterier som identifierades i Sverige, Ryssland och Finland men i mycket låg utsträckning. Också förekomst av den allvarliga varianten ESBL-CARBA undersöktes men inga sådana bakterier hittades.

– Det är positivt ur ett folkhälsoperspektiv eftersom det tyder på att de bakterierna inte är vanligt förekommande i samhället ännu. Därmed har vi fortfarande en chans att hindra spridning av de här allvarliga resistenserna i samhället, säger Sofia Ny.

Fler studier behövs för att utreda exakt varför vi ser så stora skillnader och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska spridningen. Ryssland och Lettland sticker båda ut med väldigt hög respektive låg förekomst. Det är intressant eftersom länderna ligger så nära varandra, och det är inte känt varför skillnaden är så stor.

Folkhälsomyndigheten var initiativtagare och projektledare för den nu avslutande studien, som i sin helhet publiceras av tidskriften European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.

Läs mer

Läs hela studien Large variation in ESBL-producing Escherichia coli carriers in six European countries including Russia

Sjukdomsinformation om bakterier med Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)

Kategori: Nyhet