Det är på regeringens uppdrag som förslaget på de nya detaljerna för att säkerställa tobaksvarornas äkthet har tagits fram. För övriga tobaksvaror gäller samma märkning från och med den 20 maj 2024.

Detaljerna för att säkerställa varornas äkthet består av ett antal synliga, delvis synliga och osynliga delar som används i kombination med varandra i säkerhetsmärkningen.
Förslaget gäller märkning av tobaksvaror som släpps ut på marknaden enligt artikel 16 i tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) och artikel 3 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576.

Folkhälsomyndighetens förslag omfattar följande äkthetsdetaljer som ska användas i kombination med varandra:

  • Guilloche, ett ornamentaliskt mönster bestående av två eller fler sammanflätade band tryckta i flera icke-standardiserade mönster. Synlig detalj.
  • Optisk variabel tryckfärg, det vill säga färgskiftande detaljer. Synlig detalj.
  • Mikrotryck, det vill säga ett tryck som använder mycket liten text som kräver förstoring för att kunna läsas. Delvis synlig detalj.
  • Anti-Stokes-tryckfärger som kan identifieras med handhållen utrustning. Osynlig detalj.
  • Icke-fluorescerande papper som gör att UV-trycket, fluorescerande bläck, blir tydligare än på ett icke-fluorescerande papper. Delvis synlig detalj.
  • Fluorescerande bläck, det vill säga UV-tryck, ökar i tydlighet vid användning av icke-fluorescerande papper men går att trycka på vanligt papper. Delvis synlig.

Folkhälsomyndigheten kommer också, under förutsättning att myndigheten får uppdrag av regeringen, att utfärda föreskrifter om hur säkerhetsmärkningen ska utformas. I detta arbete finns möjlighet att ytterligare reglera märkets utformning och metod för märkning på styckförpackningen.

Mer information om spårbarhet och säkerhetsmärkning

Kategori: Nyhet