Unga personer uppger oftare än andra att man allvarligt övervägt att ta sitt liv. Det visar Folkhälsomyndighetens nationella enkät "Hälsa på lika villkor". I åldersgruppen 16–29 år angav drygt nio procent att de haft suicidtankar under det senaste året jämfört med fem procent i befolkningen i stort. Att ha någon att anförtro sig åt är viktigt för den psykiska hälsan, men bland unga med suicidtankar saknar drygt var fjärde ett sådant stöd. Hela 63 procent av unga med suicidtankar upplever dessutom att man inte kan lita på andra människor.

– Varför unga med suicidtankar uppger att de inte kan lita på andra människor är oklart, säger Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten. Det kan vara svårt att känna tillit när man mår dåligt. Man kan också ha försökt att anförtro sig men känt sig avvisad. Men när man mår dåligt är det extra viktigt att ha någon att prata med.

I Sverige har suicidtalet bland unga länge legat på samma nivå. För att minska självmorden bland unga krävs intensifierade förebyggande insatser från flera aktörer i samhället. Den Suicidpreventiva dagen den 10 september kommer att uppmärksammas både internationellt och på många håll i Sverige. I Stockholm anordnar Folkhälsomyndigheten tillsammans med NASP, Mind, SPES och Suicide Zero ett seminarium om självmordsprevention med fokus på unga. Seminariet kommer att lyfta möjligheter och goda exempel för att förebygga självmord bland unga med fokus på samtal som kan rädda liv.

Om enkäten

Resultatet baseras på data från den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" 2010–2015. Frågan om suicidtankar ändrades 2016 varför resultatet inte riktigt är jämförbart med tidigare mätningar. Preliminära analyser av data från 2016 visar dock på likartad trend som under tidigare år. Ny statistik från enkäten publiceras i november 2018.

Graf som visar att unga med suicidtankar i mindre grad litar på andra eller har någon att anförtro sig åt.

De frågor i enkäten som analyserades var:

Suicidtankar: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna kommit i den situationen att du allvarligt övervägt att ta ditt liv (nej/ja en gång/ja flera gånger)

Socialt stöd: Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt (ja/nej)?

Tillit: Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor (ja/nej)?

Läs mer

Statistik om suicid i Sverige

Folkhälsodata

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Kategori: Nyhet