Fall av kikhosta ökar i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet rapporterade fall av kikhosta ökar i Sverige, efter att ha legat på låga nivåer sedan år 2020. För de yngsta spädbarnen kan kikhosta vara en allvarlig och ibland livshotande sjukdom. Därför är det viktigt att små barn och gravida vaccinerar sig.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta både hos vuxna och barn. Oftast är det de yngsta spädbarnen som drabbas hårdast, och för dem kan kikhosta vara en allvarlig och ibland livshotande sjukdom. I Sverige rekommenderas vaccination mot kikhosta till barn från tre månaders ålder och till gravida efter graviditetsvecka 16.

– Riskerna för komplikationer och behov av sjukhusvård är störst hos de yngsta spädbarnen som ännu inte vaccinerats. Det är därför viktigt att alla barn vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet, och även att gravida kvinnor vaccinerar sig så att spädbarnet får ett skydd redan från födseln, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Ökning från låga nivåer

Under de senaste åren har antalet rapporterade fall av kikhosta legat på en låg nivå. En betydande nedgång skedde våren 2020, vilket antas bero på att smittspridningen minskade till följd av smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin. År 2021 och 2022 rapporterades endast 11 respektive 13 fall av kikhosta. Statistiken för år 2023 visar nu att fallen ökar, vilket betyder att kikhosta cirkulerar i samhället igen. I oktober rapporterades 43 fall nationellt, fyra av fallen var barn under ett år. Totalt har 91 fall av kikhosta rapporterats in under 2023.

– Hur den fortsatta utvecklingen blir går inte att förutsäga. Men förutom vaccination finns det flera åtgärder för att minska risken för kikhosta bland spädbarn. Man bör till exempel undvika att spädbarnet träffar personer utanför familjen som har hosta eller snuva. Det är också viktigt att personer som tar hand om spädbarnet är noga med handhygienen, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Vaccination mot kikhosta

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och ges till barnet vid totalt fem tillfällen. Redan den första dosen vaccin, som barnavårdscentralen erbjuder alla barn vid tre månaders ålder, ger ett visst skydd mot kikhosta, som sedan förstärks av efterföljande doser.

Vid misstanke om kikhosta hos ett spädbarn, är det viktigt med snabb behandling för att minska risken för allvarlig sjukdom. Även spädbarn som misstänks ha utsatts för smitta kan vara aktuella för behandling, även om spädbarnet ännu inte har symptom. Gravida kvinnor och familjemedlemmar med långvarig hosta bör också provtas och behandlas om de har kikhosta för att minska risken för att barnet ska smittas efter födseln.

Figurtext: Kurvan visar de inrapporterade fallen av kikhosta i Sverige mellan år 2018 och 2023. Efter pandemins start har väldigt få fall rapporterats in, men nu börjar antalet fall stiga igen från låga nivåer.

Bilden visar en kurva över antalet inrapporterade fall av kikhosta i Sverige mellan åren 2018 och 2023. Av kurvan framgår att antalet fall låg på en väldigt låg nivå efter pandemins start år 2020, men nu har börjat stiga igen.

Läs mer