Folkhälsa och barns bästa vägledande i skolbeslut under pandemin

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Sverige har deltagit i en utvärdering av processen bakom besluten om skolan under covid-19-pandemin. Resultaten visar att en bred samsyn om barns och ungas bästa och ett brett samarbete bidrog till öppna skolor och begränsad distansundervisning.

Under läsåren 2020 och 2021 var ambitionen i Sverige att genom anpassade smittskyddsåtgärder i möjligaste mån hålla skolorna öppna trots pandemin. Det fanns perioder med ökad smittspridning av covid-19 då Sverige använde hel eller delvis övergång till distansundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet. Låg- och mellanstadiet hölls dock öppet och möjliggjorde undervisning på plats för barn utan symtom på covid-19.

Under hösten 2022 undersökte en grupp forskare, knutna till europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, hur Folkhälsomyndigheten konkret arbetade under pandemin och vad man tog hänsyn till i besluten om skolan. Undersökningen omfattade perioden november 2020 till april 2021.

– Vi ville redan från början undvika skolstängningar och minimera distansundervisningen eftersom det är negativt för barns och ungas hälsa. Forskarnas slutsatser om hur vi arbetade fram besluten bekräftar det som vi försökte uppnå tillsammans med nationella och regionala aktörer. Det var komplexa beslut som krävde samarbete med många aktörer i samhället. Det togs även fram rekommendationer på åtgärder för att minska risken för smittspridning i skolan, säger Sara Byfors, avdelningschef.

Forskarna beskriver hur inblandade organisationer och myndigheter arbetade löpande och konsekvent med överväganden av effekter på barns och ungas hälsa och elevernas välmående generellt på både kort och lång sikt. Även det faktum att elever, föräldrar och lärare i allmänhet följde råden från Folkhälsomyndigheten påverkade beslutsprocessen positivt.

I rapporten konstateras också att en framgångsfaktor i beslutsprocessen var att Folkhälsomyndighetens utredare hade tillgång till och använde relevanta epidemiologiska data samt att utredarna var väl förankrade i starka principer kring folkhälsa. Det fanns också en bred förståelse för skolstängningars negativa konsekvenser för barn och unga, samt generösa och fungerande kanaler för utbyte av information mellan myndigheter och skolväsendet.

– Barns och ungas möjlighet till skola och utbildning är en central faktor för hälsa. Myndigheten hade en grupp utredare som under pandemin arbetade löpande med skolfrågorna vilket har varit avgörande för att kunna ta beslut utifrån skolelevernas bästa. Det har också i efterhand visat sig att öppna skolor inte hade någon avgörande effekt på smittspridningen av covid-19, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Läs mer