Om EU:s hälsoprogram 2014–2020

EU:s tredje hälsoprogram började gälla den 1 januari 2014 och sträcker sig fram till år 2020.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsmekanism för åtgärder inom hälsoområdet. Det nuvarande programmet har en total budget på 449,4 miljoner euro som fördelas på årliga arbetsplaner. De årliga arbetsplanerna anger vilka åtgärder som prioriteras och kriterierna för ansökan.

EU:s hälsoprogram hanteras av EU-kommissionens genomförandeorgan för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea).

Arbetsplanen för 2017

Arbetsplanen för 2017 (Health Programme - Annual work plan for 2017) inom EU:s hälsoprogram beslutades den 26 januari. Budgeten är drygt 60 miljoner euro och innehåller i år nästan bara finansieringsformerna samarbeten mellan medlemsstater (så kallade Joint Actions) och upphandlingar (tenders).

Joint Actions i arbetsplanen 2017

Årets arbetsplan innehåller sex Joint Actions:

 1. Health inequalities
 2. Innovative Partnership on Action against Cancer
 3. Vaccination
 4. Preparedness and action at points of entry
 5. Supporting the eHealth Network
 6. Health Information towards a sustainable EU health information system

Folkhälsomyndigheten samordnar det svenska deltagandet i Joint Actions och tar emot intresseanmälningar för medverkan. Socialdepartementet gör därefter den formella anmälan av det svenska deltagandet i Joint Actions till EU-kommissionen.

Projekt i arbetsplanen 2017

Årets arbetsprogram innehåller endast två projekt:

 1. Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health and educational settings
 2. European Reference Networks (ERN)

Ansökan om projektmedel görs genom EU-kommissionens webb-portal

Tenders

Arbetsplanen innehåller också ett antal upphandlingar av tjänster. Det kan röra sig om utvärdering och uppföljning av genomförda åtgärder, studier, rådgivning, data och information om hälsa, vetenskapligt och tekniskt stöd, kommunikationstjänster, spridning av resultat samt IT-lösningar. Upphandlingarna publiceras på Chafeas hemsida och på EU:s webbsida för offentliga upphandlingar.

Informationsmöte om EU:s hälsoprogram och arbetsplanen för 2017

Den 29 mars 2017 arrangerade Folkhälsomyndigheten en informationsträff om EU:s hälsoprogram och om arbetsplanen för 2017.

Mötet spelades in och kan ses här

Allmänt om hälsoprogrammet

Övergripande mål

Åtgärder inom EU:s hälsoprogram ska främja hälsa, motverka sjukdomar och verka för stödjande miljöer för hälsosamma levnadsvanor. Dessutom ska åtgärderna skydda medborgarna från allvarliga hälsohot och bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälsosystem liksom bättre och säkrare hälso- och sjukvård för EU:s medborgare.

De övergripande målen för programmet är:

 1. Förbättra hälsan bland EU:s medborgare och minska ojämlikhet i hälsa.
 2. Uppmuntra till innovation i hälsa och öka hälsosystemens hållbarhet.
 3. Fokusera på områden som adresserar aktuella hälsoutmaningar inom medlemsländerna.
 4. Stödja och uppmuntra samarbete mellan medlemsländerna.

Genomförda projekt

Chafea har tagit fram ett antal informationsblad med exempel på projekt inom olika ämnesområden som har finansierats genom hälsoprogrammet.

Det europeiska mervärdet

För att ansöka och medverka i EU:s hälsoprogram ska bland annat kriteriet om ett tydligt europeiskt mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera europeiska partners ska medverka i ansökan.

Jämfört mot tidigare program är större fokus riktat mot åtgärder som ger ett tydlig europeiskt mervärde. Finansieringsformen joint actions som sker genom ett samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsländerna har därför ökat i antal.

Läs mer om det europeiska mervärdet