EU:s hälsoprogram 2014–2020

Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram vilket innebär att vi informerar om och sprider resultat av åtgärder som finansierats av programmet.

Underliggande innehåll:

Om EU:s hälsoprogram 2014–2020

EU:s tredje hälsoprogram började gälla den 1 januari 2014 och sträcker sig fram till år 2020.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsmekanism för åtgärder inom hälsoområdet. Det nuvarande programmet har en total budget på 449,4 miljoner euro som fördelas på årliga arbetsplaner. De årliga arbetsplanerna anger vilka åtgärder som prioriteras och kriterierna för ansökan.

Generellt medfinansierar EU 60% av kostnaden, 40 % är egen finansiering från de deltagande myndigheterna och/eller organisationerna.

EU:s hälsoprogram hanteras av EU-kommissionens genomförandeorgan för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea).

Arbetsplanen för 2019

Arbetsplanen för 2019 beslutades den 29 mars. Planens budget är ca 64 miljoner Euro.

Arbetsplan för 2019 (PDF, 1,1 MB)

Prioriterade projekt är:

  • Rare disease registries for the European Reference Networks
  • Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of 2.2.antimicrobials in human health.

Tre nya Joint Action finns i planen för 2019:

  • Joint Action on implementation of validated best practices.
  • Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks.
  • Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care.

EU-kommissionen genom Chafea lägger löpande ut olika typer av intresseanmälningar (tenders, projects, Joint Actions, operating grants). Där finns mer information om hur ansökningar genomförs.

Joint Action Health Equity Europe (JAHEE).

Joint Action Health Equity Europe (JAHEE) är ett 3-årigt projekt som startade 1 juni 2018, med 25 länder som deltar. Syftet är att alla länder som medverkar ska bli bättre på att hantera, bemöta och motverka ojämlik hälsa. Dels ser utmaningarna olika ut i olika länder och dels har man kommit olika långt i att tackla den ojämlika hälsan, och det finns mycket att lära av varandra och mycket man kan göra för att det ska bli lättare att mäta ojämlikhet i hälsa, så att man kan följa upp resultaten av olika åtgärder för att utjämna skillnaderna.

Projektet består av olika delar, så kallade "work packages". Folkhälsomyndigheten leder det work package som heter "Monitoring" som handlar om hur man kan mäta ojämlikhet i hälsa mellan grupper i befolkningen. Det gör man till exempel genom att sammanställa information som samlas in i olika register, genom enkäter eller genom forskning. Andra delar i projektet, där Sverige också deltar, handlar t.ex. om grupper som kan vara extra sårbara för ohälsa som papperslösa migranter eller etniska minoriteter. Här kan du läsa mer om JAHEE: https://jahee.iss.it/

Informationsmöte 28 maj 2019

Den 28 maj 2019 arrangerade Folkhälsomyndigheten ett informationsmöte om EU:s hälsoprogram och om arbetsplanen för 2019 på Folkhälsomyndigheten i Stockholm där det även fanns möjlighet att delta över länk. Chafea deltog på mötet över länk och gav information om hälsoprogrammet och arbetsplanen för 2019.

Se Chafeas information. (PDF, 2,1 MB)

Allmänt om hälsoprogrammet

Allmänna mål

Komplettera och stödja och ge ett mervärde åt den politik som förs i medlemsstaterna för att förbättra unionsmedborgarnas hälsa genom att främja hälsa och minska ojämlikhet i fråga om hälsa, stimulera innovation på hälso- och sjukvårdsområdet, göra hälso- och sjukvårdssystemen hållbarare och skydda unionens medborgare från allvarliga gränsöverskridande hälsohot (artikel 2 i det tredje hälsoprogrammet).

För att uppnå dessa övergripande mål läggs följande särskilda mål (objectives) fast:

  1. Främja hälsa och förebygga sjukdomar
  2. Skydda unionsmedborgarna från allvarliga gränsöverskridande hälsohot
  3. Innovativa, effektiva och hållbara vårdsystem
  4. Tillgång till vård

Det europeiska mervärdet

För att ansöka och medverka i EU:s hälsoprogram ska bland annat kriteriet om ett tydligt europeiskt mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera europeiska partners ska medverka i ansökan.

Jämfört mot tidigare program är större fokus riktat mot åtgärder som ger ett tydlig europeiskt mervärde. Finansieringsformen Joint Actions som sker genom ett samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsländerna har därför ökat i antal.

Gå till toppen av sidan