Om EU:s hälsoprogram 2014–2020

EU:s tredje hälsoprogram började gälla den 1 januari 2014 och sträcker sig fram till år 2020.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsmekanism för åtgärder inom hälsoområdet. Det nuvarande programmet har en total budget på 449,4 miljoner euro som fördelas på årliga arbetsplaner. De årliga arbetsplanerna anger vilka åtgärder som prioriteras och kriterierna för ansökan.

Generellt medfinansierar EU 60% av kostnaden, 40 % är egen finansiering från de deltagande myndigheterna och/eller organisationerna.

EU:s hälsoprogram hanteras av EU-kommissionens genomförandeorgan för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea).

Arbetsplanen för 2019

Arbetsplanen för 2019 är ännu inte beslutad, troligen sker detta i slutet på mars 2019.

Arbetsplanen för 2018

Arbetsplanen för 2018 inom EU:s hälsoprogram beslutades den 13 december 2017. Budgeten är cirka 66 miljoner euro.

Informationsmöte 7 mars 2018

Den 7 mars 2018 arrangerade Folkhälsomyndigheten ett informationsmöte om EU:s hälsoprogram och om arbetsplanen för 2018 på Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Kommissionen deltog på mötet och gav information om hälsoprogrammet och arbetsplanen för 2018. Vidare gavs tillfälle till frågor.

Se den inspelade webbsändningen från mötet 7 mars här

Prioriterade projekt för 2018 var:

  • Implementation of best practices
  • Scaling up integrated care
  • Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration
  • Orphacodes project

EU-kommissionen genom Chafea lägger löpande ut olika typer av intresseanmälningar (tenders, projects, Joint Actions, operating grants) på sin hemsida. Där finns mer information om hur ansökan genomförs.

Joint Actions

Årets arbetsplan innehåller endast en ny Joint Action:

  1. Strengthen preparedness in the EU against serious cross-border threats to health and support the implementation of International Health Regulation

Folkhälsomyndigheten deltar i denna Joint Action som svensk samordnare.

Allmänt om hälsoprogrammet

Allmänna mål

Komplettera och stödja och ge ett mervärde åt den politik som förs i medlemsstaterna för att förbättra unionsmedborgarnas hälsa genom att främja hälsa och minska ojämlikhet i fråga om hälsa, stimulera innovation på hälso- och sjukvårdsområdet, göra hälso- och sjukvårdssystemen hållbarare och skydda unionens medborgare från allvarliga gränsöverskridande hälsohot (artikel 2 i det tredje hälsoprogrammet).

För att uppnå dessa övergripande mål läggs följande särskilda mål (objectives) fast:

  1. Främja hälsa och förebygga sjukdomar
  2. Skydda unionsmedborgarna från allvarliga gränsöverskridande hälsohot
  3. Innovativa, effektiva och hållbara vårdsystem
  4. Tillgång till vård

Det europeiska mervärdet

För att ansöka och medverka i EU:s hälsoprogram ska bland annat kriteriet om ett tydligt europeiskt mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera europeiska partners ska medverka i ansökan.

Jämfört mot tidigare program är större fokus riktat mot åtgärder som ger ett tydlig europeiskt mervärde. Finansieringsformen Joint Actions som sker genom ett samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsländerna har därför ökat i antal.