Om EU:s hälsoprogram 2014–2020

EU:s tredje hälsoprogram började gälla den 1 januari 2014 och sträcker sig fram till år 2020.

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsmekanism för åtgärder inom hälsoområdet. Det nuvarande programmet har en total budget på 449,4 miljoner euro som fördelas på årliga arbetsplaner. De årliga arbetsplanerna anger vilka åtgärder som prioriteras och kriterierna för ansökan.

EU:s hälsoprogram hanteras av EU-kommissionens genomförandeorgan för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea).

Övergripande mål

Åtgärder inom EU:s hälsoprogram ska främja hälsa, motverka sjukdomar och verka för stödjande miljöer för hälsosamma levnadsvanor. Dessutom ska åtgärderna skydda medborgarna från allvarliga hälsohot och bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälsosystem liksom bättre och säkrare hälso- och sjukvård för EU:s medborgare.

De övergripande målen för programmet är:

 1. Förbättra hälsan bland EU:s medborgare och minska ojämlikhet i hälsa.
 2. Uppmuntra till innovation i hälsa och öka hälsosystemens hållbarhet.
 3. Fokusera på områden som adresserar aktuella hälsoutmaningar inom medlemsländerna.
 4. Stödja och uppmuntra samarbete mellan medlemsländerna.

Genomförda projekt

Chafea har tagit fram ett antal informationsblad med exempel på projekt inom olika ämnesområden som har finansierats genom hälsoprogrammet.

Det europeiska mervärdet

För att ansöka och medverka i EU:s hälsoprogram ska bland annat kriteriet om ett tydligt europeiskt mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera europeiska partners ska medverka i ansökan.

Jämfört mot tidigare program är större fokus riktat mot åtgärder som ger ett tydlig europeiskt mervärde. Finansieringsformen joint actions som sker genom ett samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsländerna har därför ökat i antal.

Läs mer om det europeiska mervärdet

Halvtidsutvärdering av EU:s hälsoprogram 2014–2020

EU-kommissionen genomför för närvarande en halvtidsutvärdering av EU:s hälsoprogram 2014–2020. Alla medborgare och organisationer med ett intresse av hälsofrågor är välkomna att bidra till utvärderingen genom att svara på en enkät som finns här:

Open Public Consultation of the mid-term evaluation of the 3rd Health Programme 2014-2020

Enkäten är på engelska men det går bra att svara på alla officiella EU-språk, däribland svenska. Konsultationen är öppen fram till och med den 23 februari 2017.

Omutlysning av 2016 års Joint Action om Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells

EU-kommissionen har beslutat att göra om utlysningen av 2016 års Joint Action om Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells. I samband med det har EU-kommissionen beslutat att utöka budgeten från € 800 000 till € 1 200 000.

Folkhälsomyndigheten samordnar det svenska deltagandet i Joint Actions och tar emot intresseanmälningar för medverkan. Socialdepartementet gör därefter den formella anmälan av det svenska deltagandet i Joint Actions till EU-kommissionen.

Den sista dagen för anmälan av intresse för medverkan i denna Joint Action är den 27 januari 2017. Anmälan görs via mejl till Patrik Nylander.

Arbetsplanen för 2016

Arbetsplanen för 2016 (Health Programme - Annual work plan for 2016) inom EU:s hälsoprogram publicerades 1 mars 2016. Budgeten är drygt 58 miljoner euro och är i huvudsak fördelad på finansieringsformerna projekt, samarbeten mellan medlemsstater (så kallade Joint Actions) och upphandlingar.

Joint Actions i arbetsplanen 2016

Årets arbetsplan innehåller fem Joint Actions:

 1. Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention
  and linkage to care
 2. Action on chronic diseases
 3. Tobacco control
 4. Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections
 5. Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells

Folkhälsomyndigheten samordnar det svenska deltagandet i Joint Actions och tar emot intresseanmälningar för medverkan. Socialdepartementet gör därefter den formella anmälan av det svenska deltagandet i Joint Actions till EU-kommissionen.

Anmäl intresse för att medverka i en Joint Action

Med undantag för Joint Action om Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells (se information om omutlysning ovan), har anmälningstiden för medverkan i 2016 års Joint Actions har gått ut.

Projekt i arbetsplanen 2016

Årets arbetsprogram innehåller sju prioriterade områden för projekt:

 1. Best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees;
 2. Knowledge and best practices on reducing underage drinking and heavy episodic drinking
 3. Knowledge and best practises to on measures to prevent illicit drug use
 4. Addressing the chronic disease challenge
 5. European Reference Networks
 6. Rare diseases - support for new registries
 7. Donor selection and protection

Ansökan om projektmedel görs genom EU-kommissionens webb-portal
Ansökningstiden för medverkan i 2016 års projekt har gått ut.

Presentationer från informationsmötet om EU:s hälsoprogram och arbetsplanen för 2016

Den 28 april 2016 arrangerade Folkhälsomyndigheten en informationsträff om EU:s hälsoprogram och om arbetsplanen för 2016. Här är presentationerna från det mötet.

Informationsdag om EU:s hälsoprogram 28 april 2016 (PDF, 719 kB)

Presentation av Dirk Meusel: EU Health Programme 2014-2020 - Annual Work Programme 2016 (PDF, 21,2 MB)