Instruktion och regleringsbrev

Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten (SFS 2013:1020)

Regleringsbrev 2019 (PDF, 208 kB)

Regeringsuppdrag

Utöver instruktion och regleringsbrev får myndigheten även ett flertal andra uppdrag från regeringen. Resultaten av dessa uppdrag används som underlag för regeringens arbete. Kontakta registrator om du är intresserad av att veta mer om något av våra regeringsuppdrag.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om samtliga regeringsuppdrag.

Årsredovisning 2018

Under 2018 har riksdagen antagit ett förnyat folkhälsopolitiskt mål med ett tydligare fokus på jämlik hälsa: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det folkhälsopolitiska arbetet måste bedrivas på alla nivåer och inom alla politikområden.

Samtliga årsredovisningar i pdf

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014