Folkhälsomyndighetens uppdrag

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Fokus på jämlik hälsa

I vårt uppdrag ingår att bidra till att uppnå det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

En viktig uppgift är att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador. I samverkan med andra aktörer tar vi fram kunskapsunderlag och metodstöd samt följer upp och utvärderar olika metoder och insatser för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. I uppdraget från regeringen ingår även att följa hälsoläget i befolkningen och de faktorer som påverkar detta.
Genom vårt arbete bidrar vi till genomförandet av FN:s globala mål, Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Schematisk bild över de globala målen i Agenda 2030

Insamling och analys av data

En viktig grund för allt folkhälsoarbete är att samla in och analysera data från olika källor. Därför gör Folkhälsomyndigheten löpande uppföljningar av hälsoläget för att tidigt upptäcka förändringar i befolkningen. I arbetet ingår att ta emot inrapportering av smittsamma sjukdomar och att övervaka förekomsten av sjukdomar i stort. Inom ramen för vårt uppdrag utvecklar vi också effektiva system för att följa folkhälsan och de faktorer som påverkar hälsan i befolkningen. En annan viktig uppgift är att följa effekterna av vaccinationsprogrammet.

Hälsofrämjande arbete inom psykisk hälsa, levnadsvanor och fysisk miljö

Myndigheten sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap för stöd till hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete, bl.a. kring psykisk hälsa, sexuell hälsa och levnadsvanor. Vi är dessutom nationellt samordnande myndighet för det suicidförebyggande arbetet. Vårt uppdrag inom hälsoskydd och miljöhälsa är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i den fysiska miljön samt att främja miljöns positiva påverkan på vår hälsa.

Ett samordnat ANDTS-arbete

Myndigheten ansvarar för en samlad uppföljning inom ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) och sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap i syfte att förebygga ANDTS-relaterad ohälsa. I vårt uppdrag ingår också övergripande tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Dessutom ansvarar myndigheten för att ta fram underlag för klassificering av narkotika och hälsofarliga varor.

Bild på mormor, mor och dotter

Samlat ansvar för landets smittskydd

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. Vi tar fram föreskrifter, rekommendationer och vägledningar till hälso- och sjukvårdspersonal för att säkerställa ett effektivt smittskyddsarbete. Några av myndighetens ansvarsområden är vaccinationer, beredskapsplanering inför utbrott av smittsamma sjukdomar samt nationella beredskapslager av smittskyddsläkemedel. Vi samordnar smittskyddet på nationell nivå och verkar för bland annat minskad smittspridning och resistensutveckling. Vi förmedlar också kunskap för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård och omsorg. Myndigheten ansvarar också för nationell samordning av det förebyggande arbetet mot hiv och STI (sexuellt överförda infektioner).

Mikrobiologiska laboratorieanalyser och utbrottsstöd

Folkhälsomyndigheten gör mikrobiologiska laboratorieanalyser och bidrar till kvalitets- och metodutvecklingen vid laboratorier som bedriver diagnostik som har betydelse för landets smittskydd. Vi utför även diagnostiska undersökningar av prover för smittsamma sjukdomar. Vårt säkerhetslaboratorium har beredskap dygnet runt och utför mikrobiologiska undersökningar av sådana högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa. En viktig uppgift är att vara ett expertstöd vid hantering av misstänkta eller konstaterade utbrott av smittsamma sjukdomar och att upprätthålla den laboratorieberedskap som behövs för ett effektivt smittskydd. Vi kan också erbjuda operativt stöd till regioner, landsting och kommuner vid utbrott.

Internationellt samarbete

Folkhälsomyndigheten medverkar aktivt i folkhälsoarbetet inom bl.a. EU och WHO. Vi är dessutom nationell kontaktpunkt för dessa organisationer, t.ex. när det gäller skydd mot och hantering av internationella hot mot människors hälsa. Genom samarbete med andra aktörer bidrar myndigheten också till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Bild på två män