Användning av snabbsvarstest för påvisning av syfilisinfektion

Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som under 1900-talet nästan utrotades men på senare år ökat kraftigt i förekomst. I Sverige diagnosticerades cirka 350 nya fall 2017. För att kunna bryta smittkedjor är det viktigt att identifiera infekterade personer på ett tidigt stadium. Ökningen av syfilis har framför allt skett i gruppen män som har sex med män (MSM) och det är angeläget att den frivilliga testningen ökar i MSM-gruppen. I det sammanhanget kan mottagningar utanför den allmänna hälso- och sjukvården som till exempel drivs av frivilligorganisationer spela en viktig roll, bland annat i att använda snabbsvarstestning för syfilis. Kunskapsunderlaget sammanfattar olika synpunkter på hur dessa tester kan användas i avsikt att öka den frivilla testningen och är utformat för att vara ett stöd till de mottagningar som använder, eller planerar att börja använda, snabbsvarstester för syfilis.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Incidensen av syfilis har ökat i Sverige under de senaste åren, framför allt inom
gruppen män som har sex med män (MSM). Det finns nu snabbsvarstester för att
detektera syfilis som kan ge svar genom en enkel undersökning av ett blodprov
inom 20 minuter. Snabbsvarstesterna påvisar syfilisantikroppar och har en relativt
god tillförlitlighet även om de inte är lika känsliga som laboratoriebaserade tester.
De flesta tester med snabbsvar, har liksom antikroppsbaserade laborativa tester
dock en begränsning eftersom de inte kan upptäcka en syfilisinfektion innan
antikroppar har bildats, vilket kan dröja veckor till månader efter smittotillfället.
Syfilistester med snabbsvar ger liksom de antikroppsbaserade laboratorietesterna,
inte heller någon information om infektionen är aktuell eller inte, utan positivt
resultat visar enbart att personen har en pågående eller tidigare har haft
syfilisinfektion vid något tillfälle. För att avgöra om personen har en
behandlingskrävande syfilisinfektion krävs kompletterande information från
laboratorieanalyser med andra tester och uppföljningsprov samt resultat av
läkarundersökning, inklusive information om när personen kan ha utsatts för
syfilis, haft en tidigare infektion eller behandlats för syfilis.

För att öka den frivilliga testningen av syfilis har organisationer som arbetar med
upplysning och prevention av hiv och STI i Sverige visat intresse för att erbjuda
övervakad anonym självtestning med snabbsvarstester. På grund av sjukdomens
allvarlighetsgrad och snabbtesternas begränsning är det ytterst viktigt att
testutförare planerar och strukturerar proceduren innan man erbjuder testning
utanför hälso- och sjukvården. De som assisterar vid testningen måste ha god
kunskap om sjukdomsförloppet och testernas förmåga. För att upprätthålla
testningens kvalitet och säkerhet bör rutiner för utbildning och arbetsprocedur
struktureras. Dessutom bör riktlinjer finnas för hur man går tillväga vid positivt test
eller annan misstanke om syfilisinfektion. För detta krävs ett bra samarbete med
hälso- och sjukvården, till exempel en STI-mottagning.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-06-20
  • Antal sidor: 18
  • Artikelnummer: 18057

Öppna publikationen

Användning av snabbsvarstest för påvisning av syfilisinfektion(PDF 438 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan