Utblick folkhälsa

Lyssna

Utblick folkhälsa erbjuder läsaren en snabb överblick av publicerad forskning inom folkhälsoområdet. Varje blad sammanfattar en litteraturöversikt i en målgruppsanpassad text, begränsad till en enda sida.

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att sammanställa och sprida kunskap. Utblick folkhälsa är ett sätt att snabbare sprida redan befintlig kunskap genom sammanfattningar av systematiska eller kartläggande litteraturöversikter. Folkhälsomyndigheten tolkar eller värderar inte resultaten utan återger helt enkelt vad den internationella forskningen har kommit fram till. Utblick folkhälsa handlar alltså inte om rekommendationer. Självklart finns referenser till originallitteraturen i varje blad.

Folkhälsa spänner över många områden. Det kan betyda att det i vissa blad finns forskningsresultat som relaterar till andra myndigheter eller organisationer. I sådana fall hänvisar vi till respektive myndighets eller organisations riktlinjer eller motsvarande.

Målgruppen

Målgrupper för Utblick folkhälsa är samordnare inom olika områden, till exempel ANDT, psykisk hälsa, suicidprevention, smittskydd eller generellt inom folkhälsa. Ytterligare målgrupper är beslutsfattare och andra som fattar beslut om eller arbetar med folkhälsofrågor inom kommuner, regioner, länsstyrelser och andra organisationer.

Metod för Utblick folkhälsa

Grafik på utblick folkhälsa

Så här går det till när ett blad i serien Utblick folkhälsa tas fram.

  • Ett kriterium för att en litteraturöversikt ska sammanfattas inom ramen för Utblick folkhälsa är att översikten är publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift och håller godkänd kvalitet vid en preliminär bedömning. Översikten ska vara publicerad under de senaste två till tre åren.
  • Två utredare genomför en oberoende relevansbedömning där nyttan för myndigheten och tilltänkt målgrupp bedöms. Resultatet stäms av med enhetschef.
  • I nästa steg görs en bedömning av risk för bias med hjälp av AMSTAR 2 eller annan lämplig mall för kvalitetsgranskning. Även detta steg genomförs av två oberoende utredare.
  • Om litteraturöversikten bedöms vara relevant och inte innehåller några större systematiska fel så sammanfattas den till en kort svensk text, anpassad efter tilltänkt målgrupp.
  • Slutligen görs en intern oberoende granskning av vetenskaplighet och användbarhet för målgruppen och beslut om publicering fattas.

Publicerade blad