Clostridium difficile årsrapport 2013

Denna rapport är en årlig lägesrapport om Clostridioides difficile-infektion i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Under 2013 noterades färre utbrott av C. difficile jämfört med tidigare år. Incidensen av CDI minskade med 4,7 procent mellan 2012 och 2013, enligt rapporteringarna till Folkhälsomyndigheten. Flera faktorer kan ha bidragit till minskningen, bland annat en lägre förskrivning av antibiotika och skärpt vårdhygien.

I den frivilliga laboratorierapporteringen av C. difficile registrerades totalt 7814 nya fall under 2013, jämfört med 8104 fall 2012. Framförallt observerades en nedåtgående trend i Uppsala län där incidensen sjunkit med 31 procent sedan 2011. Både andelen isolat som är resistenta mot utvalda indikatorantibiotika (erytromycin, klindamycin och moxifloxacin) och förekomsten av de utbrottsrelaterade PCR-ribotyperna 012 och 046 minskade under 2013. En vissökning av den moxifloxacin-resistenta typ 017 i södra Sverige och en fortsatt geografisk anhopning av typ 231 kunde dock identifieras. Ingen resistens mot de antibiotika som används för behandling av C. difficile upptäcktes.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-10-13
  • Antal sidor: 29
  • Artikelnummer: 2014-10-15

Öppna publikationen

Clostridium difficile årsrapport 2013(PDF 1 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.