Denna rapport är en årlig lägesrapport om Clostridioides difficile-infektion i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Rapporten visar att incidensen av Clostridioides difficile-infektion minskade med 2,5 procent mellan åren 2013 och 2014. Från år 2007 till 2014 har incidensen minskat med 12 procent och sjunkande siffror i början på 2015 visar att sjukdomsbördan kan reduceras ytterligare. Resultaten belyser vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring rationell antibiotika-förskrivning och förbättrad vårdhygien.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Enligt rapporteringarna till Folkhälsomyndigheten minskade incidensen av C. difficile-infektion med 2,5 procent mellan 2013 och 2014. Mellan 2007 och 2014 har incidensen minskat med 12 procent och sjunkande siffror i början på 2015 visar att sjukdomsbördan kan reduceras ytterligare. Resultaten belyser vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring rationell antibiotikaförskrivning och förbättrad vårdhygien.

I den frivilliga laboratorierapporteringen av C. difficile registrerades totalt 7 691 nya fall under 2014 jämfört med 7 814 fall 2013. Stora förändringar observerades exempelvis i Östergötland och Jönköping där incidensen minskade med 20 respektive 25 procent mellan 2013 och 2014. I motsats till incidensminskningen ökade antalet provtagningar för C. difficile vilket indikerar ytterligare stärkt uppmärksamhet kring sjukdomen. Trots minskningarna av de moxifloxacinresistenta och utbrottsbenägna C. difficile-typerna 012, 017, 046 och 231 upptäcktes det första utbrottet av den mer aggressiva och moxifloxacinresistenta typ 027 i Sverige. Dessa typ 027-isolat uppvisade också en förhöjd resistens mot behandlingsalternativet metronidazol, vilket kan göra sjukdomen mer svårbehandlad.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-06-11
  • Antal sidor: 28
  • Artikelnummer: 15028