Denna rapport sammanfattar kunskap och föreslår förebyggande åtgärder, åtgärder för övervakning samt hantering av utbrott orsakade av Clostridioides difficile. Rekommendationerna som ges bygger på en genomgång av andra länders riktlinjer vid CDI och har delats in i lagstadgade, starka, respektive svaga rekommendationer.

I Sverige har det saknats nationella rekommendationer gällande övervakning, prevention och utbrottshantering vid CDI. Folkhälsomyndigheten har därför i samverkan med experter från Smittskydd och vårdhygien i Region Jönköpings län och vid Universitetssjukhuset Örebro tagit fram detta kunskapsunderlag.

Åtgärderna är tänkta att ligga till grund för lokala rutiner och riktlinjer inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Bläddra och läs i publikationen längre ned.

Sammanfattning

Kunskapsunderlaget ger rekommendationer för provtagning, diagnostisk algoritm, vårdhygieniska åtgärder, antibiotikaanvändning, samt övervakning och utbrottshantering, i syfte att begränsa spridningen och förebygga Clostridioides difficile-infektion (CDI). Behandling av CDI tas ej upp i detta dokument, utan där hänvisas till ett nyligen publicerat nationellt vårdprogram för CDI, utarbetat och publicerat av Infektionsläkarföreningen 2017 (www.infektion.net).

Rekommendationerna är indelade i lagstadgade, starka och svaga rekommendationer (se metodavsnitt). Här redovisas endast lagstadgade och starka rekommendationer.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-06-13
  • Antal sidor: 66
  • Artikelnummer: 16134