Hälsa som drivkraft i miljömålen och för hållbar utveckling. Behov och förslag till åtgärder

Denna rapport är den tredje och sista publikationen inom ramen för en samverkansåtgärd om "Hälsa som drivkraft i miljömålen och för hållbar utveckling" som initierats under Miljömålsrådet 2017. Syntesen är ett resultat av de diskussioner som deltagande myndigheter och aktörer fört inom samverkansåtgärden. Den visar på de behov som identifierats för att kunna arbeta mer ändamålsenligt och effektivt med hälsa i miljömålsarbetet och ger förslag på åtgärder för att uppfylla behoven. Syntesen riktar sig till politiker och personer som arbetar med miljömålen och med miljörelaterad hälsa på nationell, regional och lokal nivå i syfte att visa hur miljörelaterad hälsa på ett bättre och mer integrerat sätt kan ingå i miljömålsarbetet och i det vidare arbetet mot en hållbar utveckling

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Idag finns inte någon myndighet med ett utpekat ansvar för hälsa i miljömålsarbetet. På grund av detta har inte miljörelaterade hälsofrågor någon naturlig hemvist och hanteras istället ofta separat på myndigheterna.

I juni 2018 beslutade riksdagen om ett nytt folkhälsopolitiskt ramverk med en ny målstruktur som omfattar ett övergripande mål och åtta målområden. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation". Både de målområden som innefattar samhälleliga förutsättningar och livsvillkor och de om individens egna levnadsval kopplar till miljörelaterad hälsa. Det folkhälsopolitiska ramverket ger således goda möjligheter att på ett systematiskt sätt följa såväl de faktorer i miljön som bidrar till hälsa respektive ohälsa liksom relevanta hälsoutfall.

Denna samverkansåtgärd är en ansats till att återinföra ett hälsoperspektiv i miljömålsarbetet och att etablera en långsiktig samverkan när det gäller miljörelaterad hälsa i Sverige. Detta är också i linje med arbetet att koordinera miljömålsarbetet med Agenda 2030 som bedrivs vid de flesta myndigheter i Sverige. Denna syntes av de diskussioner som förts mellan de samverkande aktörerna visar på behov som identifierats och ger förslag på hur Sverige kan förbättra arbetet med miljörelaterad hälsa.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-03-06
  • Antal sidor: 31
  • Artikelnummer: 18064

Öppna publikationen