Denna rapport presenterar en hälsoekonomisk analys av att introducera HPV-vaccination för pojkar i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I dagens läge vaccineras endast flickor inom ramen för programmet.

Rapporten är en del av underlaget inför ett beslut om ändring av vaccinationsprogrammet. Målgruppen är i första hand regeringen som beslutar om vilka sjukdomar som bör omfattas av nationella program. Andra organisationer som kan ha särskilt intresse av rapporten är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och folkhälsomyndigheter i andra länder som överväger ett könsneutralt vaccinationsprogram mot HPV.

Bläddra och läs i rapporten

Sammanfattning

Resultaten från den hälsoekonomiska analysen visar att ett införande av HPV-vaccination av pojkar skulle leda till en kostnader per vunnet QALY om ungefär 375 000 kronor, i jämförelse med att endast vaccinera flickor.

Den hälsoekonomiska analysen jämförde hälsoeffekter och kostnader av vaccination av både pojkar och flickor jämfört med att endast vaccinera flickor. Modellen som användes var en så kallad utökad SIR-modell, med en tidshorisont på hundra år. Analysen tar hänsyn till flockimmunitet som kan uppstå till följd av vaccination. Kostnader utgörs av direkta kostnader för vaccin och resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, samt indirekta kostnader i form av produktionsförluster vid sjukdom. Resultaten presenteras även utan inklusion av indirekta kostnader.

Om priset för vaccinet var ungefär 80 procent lägre än dagens listpris (2017), skulle vaccination av pojkar ge bättre hälsoeffekt till en lägre kostnad. Det utökade vaccinationsprogrammet skulle i detta scenario leda till en ökad årlig kostnad om ungefär 12 miljoner kronor. Det skulle även tillkomma en kostnad på ungefär 5,6 miljoner kronor för administrering av vaccinet.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsår: 2017
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 01589-2017