Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter

Litteraturöversikten sammanfattar det aktuella kunskapsläget om hiv- och STI-preventiva insatser riktade till migranter. Rapporten visar att forskningen inom området är begränsad till såväl kvalitet som kvantitet och domineras av studier från USA. Studierna betonade rätten till hälsa, var språkligt och kulturellt anpassade till målgrupperna, men saknade ett specifikt SRHR-perspektiv. Insatserna var inriktade på beteendemässiga aspekter, såsom kunskapsförmedling och beteendeförändring.

Litteraturöversikten belyser ett behov av interventionsforskning inom hiv- och STI-prevention riktad till migranter i Sverige och i övriga Europa samt att vetenskapliga metoder i högre grad behöver användas för att utvärdera genomförda insatser. Litteraturöversikten riktar sig till landsting/regioner och civilsamhällets organisationer som arbetar med hiv-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt till forskarsamhället.

Beskrivning av de 27 inkluderade artiklarna i litteraturöversikten (PDF, 671 kB)

Bläddra och läs

Sammanfattning

Den här litteraturöversikten sammanfattar det aktuella kunskapsläget när det gäller hiv- (humant immunbristvirus) och STI (sexuellt överförda infektioner) -preventiva insatser som är riktade till migranter, vilka är en viktig målgrupp enligt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

I jämförelse med andra EU-länder har Sverige en hög andel migranter bland de nya fall av hivinfektion som rapporterats under de senaste åren och en hög andel migranter bland personer som lever med hiv. Många fick sin hivinfektion före ankomsten till Sverige, men migranter är också överrepresenterade i de fall där överföringen skedde i Sverige. Migranter kan därför ha speciella behov när det gäller prevention, testning, rådgivning och behandling.

Rätten till hälsa och SRHR är viktiga perspektiv

Det förebyggande arbetet mot hiv och andra STI utgår från rätten till hälsa, som är grundad i de mänskliga rättigheterna. Därför är det naturligt att integrera SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i det förebyggande arbetet mot hiv och STI. För att kunna vidareutveckla det preventiva arbetet utifrån denna bredare rättighetsbaserade ansats behövs dock evidens för framgångsrika insatser som också har detta perspektiv.

Forskningen har brister men visar en del goda resultat

Litteraturgenomgången visar att forskningen inom området är begränsad och domineras av studier från USA. De mest utsatta migrantgrupperna uppmärksammas inte specifikt i de inkluderade artiklarna. I flera artiklar uppges att insatserna är grundade i vedertagna teorier och modeller, men dessa teorier används inte för att tolka resultaten. Av de inkluderade artiklarna bedömdes en hålla hög kvalitet, tio stycken medelhög och sexton stycken låg kvalitet.

Insatserna i de inkluderade artiklarna var inriktade på beteendemässiga aspekter, såsom kunskapsförmedling och beteendeförändring, och fokuserade på studiedeltagarnas attityder och normer. Vissa insatser syftade till att öka graden av testning för hiv och hepatit B. Studierna var även inriktade på preventiva insatser, såsom ökad kondomanvändning och vaccination mot hepatit B.

Ytterst få studier utvärderade biomedicinska och strukturella insatser eller insatser för att främja sexuell hälsa i det förebyggande arbetet mot hiv och STI. Studierna tillämpade i hög grad FN:s AAAQ-koncept som betonar rätten till hälsa, men utan ett specifikt SRHR-perspektiv.

Vidare visar litteraturgenomgången att alla insatser var språkligt och kulturellt anpassade till målgrupperna och att de oftast genomfördes i form av uppsökande verksamhet på olika arenor såsom kyrkor, skolor, flyktingförläggningar och ideella föreningar samt i form av hembesök. Dessa strategier uppges vara framgångsfaktorer för hiv- och STI-preventiva insatser som är riktade till migranter.

Artiklarna visade olika effekter av de olika insatserna när det gäller exempelvis grad av testning för hiv och STI eller antal sexpartner, och effekten varierade mellan positiv, negativ, begränsad eller ingen effekt alls. Insatserna hade positiva effekter på kunskap om hiv, hepatit B och andra STI samt på kunskap, attityder och intentioner gällande kondomanvändning. Positiva effekter framkom även för vissa riskbeteenden, riskmedvetenhet, beteendeintentioner och psykosociala effekter såsom ökad självkänsla, självkontroll och self-efficacy (tron på den egna förmågan).

Det behövs mer forskning om hiv-prevention i ett SRHR-perspektiv

Denna litteraturöversikt belyser ett behov av interventionsforskning inom området hiv- och STI-prevention som är riktad till migranter i Sverige och i övriga Europa. Den visar även att vetenskapliga metoder i högre grad behöver användas för att utvärdera genomförda insatser.

Preventiva budskap bör även uppmärksamma andra STI som har betydelse för migranter, inte bara hiv, samt anlägga ett hälsofrämjande SRHR-perspektiv. I detta ingår att särskilt uppmärksamma utsatta migrantgrupper, såsom personer som säljer sex, hbtq-personer, ensamkommande barn och personer som lever med hiv.

Vidare bör ansvariga myndigheter, forskarsamhället och representanter för migrantgrupper samverka mer och i högre grad samordna sina insatser, eftersom det uppges vara en nyckel till de flesta goda resultat som redovisas. Dessutom behövs strategier inom området som systematiskt införlivar beteendemässiga, biomedicinska och strukturella insatser utifrån ett SRHR-perspektiv. Detta gäller både i forskning och i det förebyggande arbetet mot hiv och STI, för att migranter i högre grad ska få sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-09-20
  • Antal sidor: 68
  • Artikelnummer: 18042

Öppna publikationen

Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter(PDF 886 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan