Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till lidande och försämrad arbetsförmåga, både i Sverige och internationellt. Cirka 59 procent av alla anställda i Sverige har i dag tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Företagshälsovården (FHV) kan därför förväntas vara en viktig aktör för arbetshälsan och i förlängningen också för folkhälsan.

I den här rapporten presenteras resultat från en kartläggande litteraturöversikt om insatser som getts av FHV för att förebygga eller minska psykisk ohälsa bland anställda. Rapporten är en uppdatering av en tidigare litteraturöversikt inom området från 2015.

Sammantaget indikerar resultaten att arbetsplatsinriktade insatser med problemlösningsbaserade samtal och kognitiv beteendeterapi som ges via FHV kan förkorta tiden till arbetsåtergång bland anställda som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Effekten är oklar för övriga rehabiliterande insatser.

Översikten visar också att kunskapsläget är oklart när det gäller effekter av förebyggande insatser och insatser till anställda som löper risk att utveckla psykisk ohälsa eller bli sjukskrivna. Några av studierna tyder på positiva effekter. Insatserna som utvärderats är dock av olika karaktär och det är därför viktigt att försöka replikera dessa resultat.

Denna litteraturöversikt utgör ett underlag för FHV:s arbete med insatser baserade på vetenskapligt grundade metoder. Rapporten kan förhoppningsvis också ge inspiration till lokala anpassningar, eller utvärderingar, av FHV:s insatser. Rapporten kan också vara av intresse för berörda myndigheter, beslutsfattare och forskare inom området samt andra intresserade.

Bläddra och läs längre ner

Sammanfattning

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till lidande och försämrad arbetsförmåga, både i Sverige och internationellt. Effektiva insatser för att förebygga eller minska psykisk ohälsa har möjlighet att påverka folkhälsan. Den här litteraturöversikten sammanfattar nationell och internationell forskning om insatser som getts av företagshälsovården (FHV) för att förebygga eller minska psykisk ohälsa bland anställda. En sammanvägning av resultat för effekter av de identifierade insatserna har gjorts genom en narrativ analys. Rapporten är en uppdatering av en tidigare kartläggande litteraturöversikt inom området.

Problemlösningsbaserade samtal och KBT kan minska sjukskrivning

För rehabiliterande insatser till anställda som är sjukskrivna för psykisk ohälsa indikerar det vetenskapliga underlaget att problemlösningsbaserade samtal (PLS) och kognitiv beteendeterapi (KBT) med arbetsplatsinriktning kan minska sjukskrivning och/eller påskynda återgången i arbete jämfört med sedvanlig insats. Effekten är oklar för övriga rehabiliterande insatser.

Kunskapsläget är oklart när det gäller effekter av förebyggande insatser och insatser till anställda som löper risk att utveckla psykisk ohälsa eller bli sjukskrivna. Några av studierna tyder på positiva effekter, exempelvis en insats byggd på screening, återkoppling och uppföljning hos FHV-läkare. Insatserna som utvärderats är dock av olika karaktär och det är därför viktigt att försöka replikera dessa resultat. Dessutom behövs utvärderingar av fler teoribaserade förebyggande insatser, med ett forskningsupplägg som gör det möjligt att dra säkrare slutsatser av insatsernas effekter. I detta sammanhang är det viktigt att kontrollgrupper används.
Flera studier indikerar också att det inte finns en tydlig relation mellan symtomens omfattning och tiden till återgång i arbete. I en studie gick insatsen bl.a. ut på att öka de sjukskrivnas tilltro till sin förmåga att återgå i arbete trots symtom, kombinerat med en problemlösningsbaserad metodik som var riktad mot arbetsplatsen. De anställda som fick denna insats återvände snabbare till sitt arbete jämfört med de som fick sedvanlig insats, medan de psykiska symtomen minskade i båda grupperna oavsett graden av arbetsåtergång. Det är alltså viktigt att tidigt i processen diskutera återgången till arbetet och att erbjuda metoder för samtidig symtomhantering och arbetsåtergång.

Sammantaget indikerar resultaten att arbetsplatsinriktade insatser med PLS och KBT som ges via FHV kan förkorta tiden till arbetsåtergång bland anställda som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Undersökningen visar också att förebyggande insatser inom FHV behöver utvecklas och utvärderas ytterligare.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-06-26
  • Antal sidor: 64
  • Artikelnummer: 19057