Kartläggning av insatser som syftar till att minska stigma om psykisk ohälsa

Hur brukar insatser utformas när man vill minska allmänhetens stigma kring psykisk ohälsa och suicid ? Och hur utvärderar man dessa insatser?

Dessa två frågor försökte vi besvara genom att kartlägga och sammanställa så kallad "grå litteratur" inom området, - det innebär rapporter och annan information som inte har publicerats vetenskapligt. Vi fann 22 olika källor som uppfyllde kriterierna för att inkluderas i litteraturöversikten och dessa beskrev 8 nationella program och 14 mer avgränsade insatser som hade syftet att minska stigma. Det är vanligt att de avgränsade insatserna ingår i nationella program. De nationella programmen är nästan alltid initierade av en statlig myndighet, men regionala och lokala aktörer ansvarar för samordning och praktiskt genomförande av delaktiviteter.

Mediekampanjer, kontaktverksamheter mellan allmänheten och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, samt utbildningsinsatser är vanliga inslag i de nationella programmen. Förutom att ha en bred ansats med flera olika delaktiviteter, är lokal förankring och mobilisering viktiga framgångsfaktorer för dessa insatser. I utvärderingar har fokus varit att beskriva förändrade nivåer av stigma, antal evenemang utförda i interventionens namn, metodtrogenhet och kostnadseffektivitet.

Rapporten riktar sig till tjänstemän och andra intressenter på nationell, regional och lokal nivå som är involverade i planering av folkhälsoinsatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Bläddra och läs längre ner

Sammanfattning

Insatser för att minska stigma om psykisk ohälsa är en viktig del i ett brett arbete med att förebygga psykisk ohälsa och suicid; det framhålls i både svenska och internationella sammanhang. I WHO:s europeiska handlingsplan för psykisk hälsa utgör t.ex. arbete kring stigma och diskriminering en av tre huvudinriktningar. De andra innefattar förebyggande insatser som är riktade mot befolkningen som helhet och mot särskilda riskgrupper, samt god tillgång till vård och andra stödinsatser.

Syftet med denna kartläggande litteraturöversikt av grå litteratur är att undersöka utformning och utfall av insatser som ska minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. Översikten omfattar totalt 22 olika källor som består av åtta internationella sammanställningar och 14 interventionsrapporter. Resultatet sammanfattas narrativt (beskrivande) under olika teman och visar följande:

 • De flesta identifierade insatserna är komplexa befolkningsinriktade insatser (ibland kallade nationella program) som består av flera komponenter. Vissa av dessa komponenter riktas till hela befolkningen, medan andra riktas till specifika, identifierade målgrupper.
 • Befolkningsinriktade insatser är nästan alltid initierade av en statlig myndighet och arbetet är organiserat på olika samhällsnivåer med en nationell styrning, regional samordning och lokala utförare.
 • Många insatser omfattar
  − mediekampanjer med attitydförändrande budskap om psykisk ohälsa
  − kontaktverksamhet som uppmuntrar till social kontakt mellan personer med och utan psykisk ohälsa
  − utbildningar om psykisk ohälsa och suicid.
 • Vanliga samhällsområden som insatserna riktar sig mot är hälso- och sjukvården, arbetsmarknaden och medier eftersom stigmatisering och diskriminering inom dessa områden kan ha stor negativ påverkan på livskvalitet och livsvillkor för personer med psykisk ohälsa.
 • De vanligast förekommande målgrupperna för insatserna är allmänhet, arbetsgivare, barn och unga, journalister och andra som arbetar inom media och olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa i sitt arbete.
 • De befolkningsinriktade insatser som leder till minskat stigma genomförs oftast i form av flera parallella och samordnade insatser inom olika samhällssektorer. Lokal förankring och utformning lyfts fram som viktiga komponenter.
 • I uppföljningar och utvärderingar är vanliga utfallsmått, utöver minskningen av stigma, exempelvis kampanjmedvetenhet, antal evenemang utförda i interventionens namn, metodtrogenhet och kostnadseffektivitet.

Bläddra och läs

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Utgivningsdatum: 2019-05-02
 • Antal sidor: 32
 • Artikelnummer: 19014

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan