Länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen

I denna temarapport presenterar vi utvecklingen av länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna utifrån ett antal frågeställningar som är kopplade till den nationella ANDT-strategin och målet om en effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn för verksamhetsåren 2011–2014.

Genom att följa upp den regionala tillsynen på alkohol- och tobaksområdet kan vi bidra till länsstyrelsernas egen uppföljning, och rapporten kan vara ett underlag till beslutfattare i det fortsatta nationella och regionala arbetet.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn är ett prioriterat mål i den nationella samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT strategin) under perioden 2011–2015. I strategin lyfts vikten av en välfungerande tillsyn av bestämmelserna om alkoholservering och folköls- och tobaksförsäljning och man bedömer att det behövs en mer likvärdig tillämpning av reglerna för tillståndsgivning och tillsyn. Under strategiperioden har Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen fördelat 12 miljoner kronor årligen till länsstyrelserna för att förstärka alkohol- och tobakstillsynen och för att utveckla arbetet med näringens egenkontroll.

Folkhälsomyndigheten följer upp det regionala och lokala arbetet med alkohol- och tobakstillsyn i en årlig enkätundersökning som riktar sig till samtliga länsstyrelser och kommuner. I denna rapport använder vi data från undersökningen för att beskriva utvecklingen av länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, under perioden 2011–2014.

Länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen

När det gäller länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen konstaterar vi följande:

 • Den sammanlagda årsarbetskraften1 för länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen har ökat med 6,5 heltidstjänster, från 8,8 årsarbetskrafter 2010 till 15,3 årsarbetskrafter 2014.
 • Den genomsnittliga årsarbetskraften per länsstyrelse för tillsyn enligt alkohollagen har ökat från 0,4 heltidstjänst 2010 till drygt 0,7 heltidstjänst 2011–2014.
 • Andelen kommuner som tillsynats enligt alkohollagen har ökat kraftigt mellan 2011 och 2012, från 35 procent till 78 procent av landets 290 kommuner. Under 2013 och 2014 var andelen drygt 80 procent.
 • Antalet enskilda kommunala tillsyns- och ingripandebeslut och övriga tillsynsärenden som tillsynats har ökat kraftigt under hela perioden men mest mellan 2011 och 2012, från drygt 100 beslut eller ärenden till drygt 1 500. År 2014 tillsynades omkring 2 700 beslut eller ärenden.
 • Antalet kommuner som deltagit i ett nätverk för kommunala alkoholhandläggare organiserat av länsstyrelsen har ökat något. Under perioden 2011–2014 deltog 259–273 av landets 290 kommuner.

Länsstyrelsernas tillsyn enligt tobakslagen

När det gäller länsstyrelsernas tillsyn enligt tobakslagen konstaterar vi följande:

 • Den sammanlagda årsarbetskraften2 för länsstyrelsernas tillsyn enligt tobakslagen har ökat med 7,6 heltidstjänster, från 5,1 årsarbetskrafter 2010 till 12,7 årsarbetskrafter 2014.
 • Den genomsnittliga årsarbetskraften per länsstyrelse för tillsyn enligt tobakslagen har fördubblats, från cirka en fjärdedels heltidstjänst 2010 till drygt en halvtidstjänst 2014.
 • Andelen kommuner som tillsynats enligt tobakslagen ökade kraftigt mellan 2011 och 2012, från 30 procent av landets 290 kommuner till 64 procent. Under 2013 och 2014 har andelen legat på 60 procent.
 • Antalet nätverksträffar som länsstyrelserna organiserade för kommunala tobakshandläggare har ökat något, från 57 träffar 2011 till 76 träffar under 2014.

Folkhälsomyndigheten kan konstatera att länsstyrelserna sammantaget har ökat sin tillsyn över kommunerna på alkohol- och tobaksområdet, även om utvecklingen ser lite olika ut i länen. Länsstyrelserna har också blivit mer aktiva i sitt stöd till kommunerna. Vi ser att regeringens medel för förstärkt tillsyn har haft betydelse för den positiva utvecklingen, men det finns även andra bidragande förklaringar till den ökade tillsynen. En viktig del är länsstyrelsernas eget utvecklingsarbete inom alkohol- och tobakstillsynen.

Bläddra och läs

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Utgivningsdatum: 2015-07-13
 • Antal sidor: 40
 • Artikelnummer: 15050

Öppna publikationen

Länsstyrelsernas tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen(PDF 624 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan