Rapporten innehåller svenska transpersoners beskrivningar och utsagor kring möjligheter och hinder för sexuell hälsa, samt berör sexuellt risktagande och möten med personal inom hälso- och sjukvården.

Rapporten riktar sig främst till personer som möter transpersoner i sin yrkesroll.

Bläddra och läs i publikationen längre ned.

Sammanfattning

Bakgrund och metod

Denna rapport handlar om transpersoners upplevelser och beskrivningar av hinder och möjligheter för sexuell hälsa. Med sexuell hälsa avses ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualitet vilket kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella erfarenheter fria från tvång, diskriminering och våld (WHO). Utgångspunkten är Folkhälsomyndighetens arbete med nationella strategin mot hiv och aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (proposition 2005/06:60) samt uppföljningen av hälsan bland transpersoner inom regeringens strategi för lika möjligheter och rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Rapporten baseras på en kvalitativ intervjustudie som genomfördes våren 2015 och inkluderade 20 individuella intervjuer med personer med transerfarenhet. I analysen användes konstruktivistisk grundad teori (grounded theory).

Hinder och möjligheter för upplevelser av sexuell hälsa för transpersoner

Intervjupersonernas beskrivningar av sexuell hälsa och välbefinnande i förhållande till sexualitet är dels uppbyggda kring allmänmänskliga aspekter och dels faktorer som främst påverkar gruppen transpersoner. Resultatet kategoriseras i tre olika teman: kroppar, emotioner och relationer. Dessa teman är viktiga delar i en ständigt pågående strävan mot upplevelsen av sexuell hälsa. Respekt är centralt i denna process, det är viktigt att känna respekt för sin kropp och sina känslor samt att bemötas med respekt i relationer, både informella eller intima (med vänner eller partners) och formella (med hälso-och sjukvårdspersonal eller myndighetsanställda).

Intervjupersonerna beskriver känslor av oro, otrygghet och rädsla i sexuella sammanhang, normer och normativa förväntningar från omgivningen, problematik kring kroppar i förändring samt brist på respekt i både informella och formella relationer. Detta utgör hinder för upplevelsen av sexuell hälsa. Relationer som kännetecknas av att inte få vara den man är, av brist på respekt eller av diskriminering hindrar upplevelsen av sexuell hälsa och kan leda till sexuellt risktagande. Att däremot få vara del i ett sammanhang eller relation där man ovillkorat får vara den man är kan i stället möjliggöra ökad omsorg om sig själv och ökat välbefinnande, och således minska sexuellt risktagande. Bland möjligheterna finns känslan att vara bekväm med sin kropp, tillgång till önskad vård, respekt och respektfyllda relationer samt känslor av frihet, mod och trygghet i sexuella sammanhang.

Erfarenheter av att möta personal inom hälso-och sjukvården

Intervjupersonernas erfarenheter av att möta personal inom hälso- och sjukvården präglas av brister i bemötande, normativa förväntningar på en binär könsidentitet liksom på heterosexualitet samt avsaknad av vård med fokus på sexuell hälsa. Dessa erfarenheter är specifika för just gruppen transpersoner och finns beskrivna i tidigare studier. Intervjupersonerna beskriver även hur avgörande det är med tillgång till önskad vård för förbättrad hälsa och sexuell hälsa, liksom att de har strategier för att få den vård som de söker.

Slutsatser

Intervjupersonernas utsagor vittnar sammanfattningsvis om en önskan om och ett behov av likabehandling. Genom att bryta med samhällets förväntningar kring könsidentitet, utsätts transpersoner ofta för oförståelse, okunskap och kränkningar i samspelet med både familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal och de tvingas ofta undervisa andra kring, och rättfärdiga, sin könsidentitet. Upplevelser av återkommande oförståelse, ifrågasättande och diskriminering och kränkning, på grund av okunskap, fördomar eller normativa förväntningar utgör hinder och upplevs även påverka den sexuella hälsan negativt, och begränsar därmed förutsättningar för och upplevelsen av sexuell hälsa.

Dessa hinder och begränsade förutsättningar för sexuell hälsa framträder i nära relationer, men framför allt i bemötandet från personal inom hälso- och sjukvården, och de kan ta sig uttryck i språk eller handlingar som visar på oförståelse. Detta påverkar transpersoners möjligheter att få den vård och det stöd de behöver vilket leder till ojämlikhet. Därför behövs mer kunskap i samhället, och speciellt hos personer som möter transpersoner i sin yrkesroll, om människors komplexitet vad gäller könsidentiteter. Normmedvetenhet och normkritiskt tänkande är centralt viktiga perspektiv för att åstadkomma framsteg. Kunskaps- och medvetandehöjande insatser om transpersoners livssituationer och sexuella hälsa har god potential att möjliggöra likabehandling, förbättra bemötande och således förbättra förutsättningarna för stärkt sexuell hälsa för transpersoner.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-06-16
  • Antal sidor: 64
  • Artikelnummer: 16045