Rekommendationer om förebyggande av rabies

Dessa rekommendationer, framtagna i samverkan med Folkhälsomyndigheten, ersätter de tidigare allmänna råden om förebyggande av rabies. De nya rekommendationerna vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med personer som har utsatts, eller kan komma att utsättas, för rabiessmitta.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Mer om fladdermusrabies

Vi har fått önskemål om att presentera mer information om fladdermusrabies än den som finns i rekommendationen idag. Här nedanför hittar du en komplettering, som kommer att läggas in i rekommendationen vid nästa revidering.

Fladdermusrabies i Sverige (PDF-dokument, 307 kB)

Sammanfattning

Rabies är en akut virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Viruset sprids med infekterade djurs saliv och trots att alla varmblodiga djur kan drabbas utgör hund den för människan i särklass vanligaste smittkällan; mer än 99 procent av alla rabiesfall hos människa är orsakade av hundbett.

Dödligheten i rabies vid manifest klinisk sjukdom är så gott som 100 procent och de åtgärder som står till buds är förebyggande insatser. I första hand bör man minimera riskerna att utsätta sig för smitta. Personer som löper risk att utsättas för smitta, t.ex. i sitt arbete, kan vaccineras mot rabies i förebyggande syfte, så kallad pre-expositionsprofylax. Även personer som har en misstänkt eller säkerställd exponering skyddas genom tidigt insatta åtgärder med noggrann sårtvätt, vaccination och tillförsel av immunglobulin, s.k. postexpositionsprofylax.

Vid misstanke om ett kliniskt fall av rabies bör landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten kontaktas för rådgörande kring fortsatt hantering. Dessutom är rabies klassad som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) och ska anmälas via anmälningssystemet SmiNet. Om en person blivit utsatt för rabiesvirus i tjänsten ska det anmälas till Arbetsmiljöverket. Vid misstänkt rabiessmitta från djur i Sverige ska även Jordbruksverket kontaktas.

Bläddra och läs

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2014-01-01
  • Antal sidor: 23
  • Artikelnummer: 2014-12-34

Öppna publikationen

Rekommendationer om förebyggande av rabies(PDF 541 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.