I rapporten presenteras resultat från en litteraturöversikt om skillnader i positiv psykisk hälsa. Resultaten tyder framför allt på skillnader i positiv psykisk hälsa mellan socioekonomiska grupper. Rapporten vänder sig till forskare och andra med intresse av fördjupande läsning om positiv psykisk hälsa och dess fördelning i befolkningen.

Bläddra och läs i publikationen

Sammanfattning

Kunskapen om skillnader i positiv psykisk hälsa mellan olika grupper i samhället är liten. Med utgångspunkt i WHO:s definition av psykisk hälsa kartläggs och bedöms i den här studien den vetenskapliga litteraturen om skillnader i positiv psykisk hälsa utifrån indelningsgrunderna: kön, ålder, socioekonomisk status (SES), födelseland och sexuell läggning.

Litteratursökningen omfattade studier som är publicerade före 2017 och genomfördes i februari 2017 i tre elektroniska databaser: PubMed, ERIC och PsycINFO. Studier som uppfyllde urvalskriterierna granskades med hjälp av ett kvalitetsbedömningsverktyg för kvantitativa studier. De som bedömdes ha bristande kvalitet uteslöts. All litteratur bedömdes och granskades av två personer oberoende av varandra, och resultatet jämfördes och diskuterades. Totalt 1 859 studier identifierades varav 35 uppfyllde urvalskriterierna, och 17 inkluderades i bedömningen av skillnader i psykisk hälsa inom de studerade indelningsgrunderna.
Den här kartläggande litteraturöversikten visar att tecken på psykisk hälsa är vanligare bland individer med socioekonomiskt gynnad position. Sambanden med kön och migration är oklara. Även sambandet med ålder får anses oklart då skillnaderna som påvisas inte tyder på ett konsistent samband, det vill säga att psykisk hälsa antingen förbättras eller försämras med ålder. Studier av effekter av sexuell läggning saknas. Mellan grupper med olika SES är skillnaderna i psykisk hälsa generellt att betrakta som små till medelstora.

Kartläggningens resultat talar för att interventioner för att minska ojämlikhet i psykisk hälsa bör ta särskild hänsyn till skillnaderna i SES. Studien pekar också på ett behov av mer forskning på området, särskilt när gäller betydelsen av migration och sexuell läggning.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-09-21
  • Antal sidor: 38
  • Artikelnummer: 18088