Dagens hivbehandling har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos patienter med hivinfektion. Behandlingen har även en stor hämmande effekt på smittsamheten hos de enskilda patienterna och på smittspridningen på befolkningsnivå.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) här sammanfattat den senaste forskningen och kunskapsläget när det gäller smittsamhet vid behandlad hivinfektion och bedömt smittrisken vid olika sexuella kontakter.

Smittrisken vid sprutdelning mellan personer som injicerar narkotika och smittrisken från mor till barn under graviditet och förlossning tas också upp. Kunskapsunderlaget vänder sig till hälso- och sjukvården, smittskyddet och övriga aktörer inom det hivpreventiva arbetet som behöver aktuell kunskap om smittsamhet och smittrisker, men också till andra samhällssektorer som rättsväsendet samt media och allmänhet.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Bakgrundstexter som ger mer detaljerad kunskap

Nio bakgrundstexter, författade av olika experter, fördjupar och ger mer detaljerad kunskap om forskning som berör ämnet. Texterna är samlade i ett särskilt dokument och tar upp epidemiologi, juridiska aspekter, smittrisk vid obehandlad hivinfektion, virusnivåer i genitalsekret, följsamhet till behandling, pre- och postexpositionsprofylax, smittrisk vid amning, smittsamhet från mor till barn, och perinatalt smittade ungdomar och sexualitet.

Mer information och bakgrundstexter finns på RAV:s webbplats

Sammanfattning

Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos patienter med hivinfektion. Behandlingen har också visat sig ha en effekt på smittsamheten hos de enskilda patienterna och på smittspridningen på befolkningsnivå.

Detta kunskapsunderlag är baserat på en workshop hösten 2012, som organiserades av Smittskyddsinstitutet (sedan 1 januari 2014 Folkhälsomyndigheten) tillsammans med Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV). Det sammanfattar den senaste forskningen och kunskapsläget (t.o.m. hösten 2013) när det gäller smittsamhet vid behandlad hivinfektion med fokus på smittrisken vid sexuella kontakter. Smittrisken vid sprutdelning mellan personer som injicerar narkotika behandlas också liksom smittrisken från mor till barn under graviditet och förlossning.

Utifrån det rådande kunskapsläget görs bedömningen att smittrisken vid vaginala och anala samlag där kondom används är minimal om den hivinfekterade personen uppfyller kriterierna för välinställd behandling. Detta gäller sannolikt även vid samlag där inte kondom används under förutsättning att inga andra sexuellt överförda infektioner föreligger, även om en sådan slutsats för närvarande inte går att vetenskapligt belägga. För blodburen smitta mellan personer som delar injektionsverktyg bedöms behandlingen påtagligt minska risken för smittöverföring och risken för perinatal smitta från mor till barn är idag mycket låg om behandling sätts in i god tid före förlossningen.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-02-10
  • Antal sidor: 20
  • Artikelnummer: 2014-05-08