Det råder i Sverige en bred politisk enighet om att prioritera arbetet mot antibiotikaresistens. Sverige har genom mångårigt nationellt systematiskt arbete etablerat en hög kompetens inom området som är erkänd i det internationella samarbetet. Många låg- och medelinkomstländer saknar finansiella resurser liksom tillräcklig erfarenhet att implementera sina nationella handlingsplaner mot antibiotikaresistens på ett systematiskt och hållbart sätt. I Sverige finns en vilja att dela med sig av lärdomar för att tillsammans med samarbetsländer säkra fortsatt tillgång till fungerande antibiotika för effektiv behandling av sjuka människor.

Vi föreslår att Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Sida får ett gemensamt regeringsuppdrag att göra en förstudie, och i dialog med partner i låg- och medelinkomstländer definiera formerna, inklusive kostnader och organisation, för hur den svenska kompetensen kan samordnas för att samarbeta med låg- och medelinkomstländer i arbetet mot antibiotikaresistens.

Lägesrapporten vänder sig till beslutsfattare på Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet samt övriga berörda intressenter.