Alkohol- och narkotikaberoende – Förekomst, överlappning och demografiska skillnader enligt register över öppen- och slutenvård, läkemedelsuttag, sjuk- eller aktivitetsersättning och lagförda brott

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har med utgångspunkt i sitt uppdrag att stödja den nationella ANDT-strategin finansierat ett antal forskningsuppdrag på ANDT-området. I denna rapport redovisas uppdraget till Karolinska Institutet vilket handlade om att studera förekomsten av alkohol- och narkotikaberoende i nationella register utifrån olika sociodemografiska förhållanden. I studien undersöks alkohol- och narkotikabruk som är så omfattande och problematiskt att det har fångats upp i sluten- och öppenvårdsregistret, läkemedelsregistret, Försäkringskassans register eller Brås register över vissa lagförda brott. Förekomsten av beroende jämförs utifrån kön, ålder, födelseland, utbildningsnivå och civilstånd.

Resultaten kan bidra till en bättre skattning av andelen i befolkningen med alkohol- eller narkotikaberoende, men också till identifiering av målgrupper i det förebyggande arbetet och vid analyser av konsekvenser av alkohol- och narkotikaberoende för olika grupper i befolkningen. Detta är en viktig förutsättning för det förebyggande arbetet för en mer jämlik hälsa.

Målgruppen är tjänstemän och politiker, forskare och praktiker som är verksamma inom ANDT-området vid myndigheter, kommuner, akademien och andra organisationer.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 33
Artikelnummer: 19092