Alkohol och suicid – Analyser av svenska data

Lyssna

Denna rapport handlar om sambandet mellan alkoholkonsumtion och självmord. Tidigare analyser har visat ett samband mellan alkoholkonsumtion och suicid i befolkningen i Sverige för perioden 1951–1995. Resultaten i den här rapporten påvisar inget sådant samband för perioden 1995–2015. Ett försvagat samband mellan konsumtion av alkohol och alkoholrelaterade skador och dödlighet under 1990-talet och 2000-talet har även observerats på annat håll. Rapporten visar dock att en ökning i lokala alkoholförebyggande insatser var relaterad till en minskning av suicidförsök vilket ger visst stöd för att lokalt alkoholpreventivt arbete kan minska ett suicidrelaterat utfall som suicidförsök.

Rapportens syfte är att ge en ökad förståelse för sambandet mellan alkohol och suicid och kan användas som ett stöd i det suicid- och alkoholpreventiva arbetet. Den riktar sig till tjänstepersoner på nationell, regional eller lokal nivå som är intresserade av frågor om suicid- och alkoholprevention.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 30
Artikelnummer: 01685-2016