Att stärka förmågan att hantera negativa effekter av värmebölja – Kontigos utvärdering

Lyssna

Under 2015–2017 driver Folkhälsomyndigheten projektet Att stärka förmågan att hantera negativa hälsoeffekter av värmeböljor, som syftar till att ta fram vägledning kring hur kommuner, landsting, regioner och privata aktörer kan arbeta förebyggande med hälsoeffekter av värmeböljor. Det har inom projektet konstaterats att värmens effekter på hälsan är väldokumenterade och omfattar ett vitt spektrum av såväl relativt milda som mycket allvarliga symptom. Värme medför olika stora risker för olika individer beroende på deras ålder och hälsotillstånd. Ambitionen har varit att projektet ska bidra till att minska risken för att dö eller insjukna på grund av värmeböljor för befolkningen i stort och särskilt för de sårbara grupperna.

Projektet har utvärderats av Kontigo AB i syfte att objektivt värdera och analysera hur projektets slutresultat har nått ut och implementerats i Sverige under sommaren 2017, samt identifiera behoven av ytterligare insatser. Utvärderingen redovisas i denna rapport.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 39
Artikelnummer: 03930-2017