Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg

Lyssna

Utifrån lärdomar av covid-19 pandemin och en återgång till en mer normal situation inom vård och omsorg ser Folkhälsomyndigheten och verksamheterna som bedriver vård och omsorg ett behov av en generisk vårdhygienisk vägledning för virusorsakade luftvägsinfektioner. Syftet med underlaget är att minska sjuklighet och dödlighet av årligen återkommande virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg. Väl förankrade nationella rekommendationer bidrar till jämlika insatser.

Målgrupper för publikationen är chefer och medicinskt ansvariga inom vård- och omsorgsverksamheter i regioner och kommuner, inklusive privata verksamheter, samt regionernas smittskydds- och vårdhygienenheter. Vägledningen utgör ett stöd när förebyggande åtgärder och rutiner tas fram, regionalt och lokalt, i dialog med vårdhygienisk expertis.

Vägledningen har tagits fram i samråd med en referensgrupp med representanter från Svenska Hygienläkarföreningen, Svensk Förening för Vårdhygien, MAS/MAR-riksförening, Föreningen för klinisk mikrobiologi, NAG Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen.

Relaterad läsning

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 21
Artikelnummer: 23127