Befolkningens utbildningsnivå ökar

Lyssna

Befolkningens utbildningsnivå ökar över tid, fler och fler läser vidare efter gymnasiet. I detta faktablad beskriver vi förändringen i befolkningens utbildningsnivå mellan 2012 och 2022. Eftersom utbildning ofta används som mått på socioekonomisk position får den förändrade utbildningsnivån betydelse i analyser av förutsättningar för hälsa och hälsoutfall.

Faktabladet riktar sig främst till personer som är verksamma inom området folkhälsa. Då många samhällssektorer bidrar till förutsättningarna för en god och jämlik hälsa kan faktabladet vara av intresse för olika myndigheter, regioner, kommuner och andra organisationer.

Relaterad läsning

Publicerat om jämlik hälsa inom Folkhälsan i Sverige

Författare: Folkälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 3
Artikelnummer: 24113