Covid-19-pandemins tänkbara konsekvenser på folkhälsan

Lyssna

Covid-19-pandemin kan få flera konsekvenser för folkhälsan. Förutom sjuklighet och dödlighet på grund av viruset påverkar åtgärderna för att minska smittspridningen flera av samhällets funktioner och människors livsvillkor. Minskad efterfrågan och ökad arbetslöshet i vissa branscher kan till exempel leda till att fler får svårt att försörja sig och en ökad risk för psykisk ohälsa.

Vi har belyst tänkbara konsekvenser av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv. Denna publikation bidrar till att komplettera arbetet med covid-19 utifrån vårt övergripande uppdrag att verka för en god och jämlik folkhälsa.

Syftet är att belysa tänkbara konsekvenser på folkhälsan av covid-19-pandemin samt de smittskyddsåtgärder som implementerades under våren 2020. Särskilt fokus är på grupper som löper förhöjd risk att drabbas av ohälsa. Vi vänder oss till aktörer inom kommuner, regioner, nationella myndigheter och andra arenor för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 20084