Faktabladet är sammanfattning av den nationella strategin som Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram. Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Relaterad läsning

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)