En guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad ANDTS-prevention – En svensk version av European Prevention Curriculum (EUPC)

Lyssna

Kunskapsstödet ”En guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad ANDTS-prevention” är en svensk version av European Prevention Curriculum (EUPC).

Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå behöver vara långsiktigt, bygga på kunskap samt ha en bredd i sin ansats för att lyckas, därför har Folkhälsomyndigheten översatt EUPC, framtagen av Europeiska narkotikabyrån EMCDDA. Syftet är att tillgängliggöra en vetenskaplig och teoretisk grund om prevention för yrkesverksamma som arbetar inom området för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Innehållet kan dock tillämpas och fungera som inspiration för prevention inom andra områden som exempelvis våld, antisocialt beteende och kriminalitet.

Den svenska guiden, som vi kallar Preventionsguiden, innehåller kunskap, internationella riktlinjer och vägledning hur man arbetar evidensbaserat och etiskt med substansanvändning i praktiken.

Guiden är ett komplement till arbetsmodellen European Drug Prevention Quality Standards, EDPQS, lyckas med ANDTS-prevention.

Guiden riktar sig framför allt till samordnare men även till andra yrkesverksamma inom det hälsofrämjande och ANDTS-förebyggande området.

Guiden är avsedd att använda som referensmaterial och som kurslitteratur vid utbildningar.

Relaterad läsning

Stödmaterial om snabbguidens arbetsmodell

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 119
Artikelnummer: 21020