En hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion – Återredovisning av regeringsuppdrag

Lyssna

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på nationella mål, indikatorer samt relevanta insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Uppdraget redovisades till regeringen 6 februari 2024.

Dagens livsmedelskonsumtion leder till ökad risk för flera sjukdomar, och påverkar därmed samhället. Nuvarande livsmedelskonsumtion är inte heller hållbar för miljö och klimat.

De mål som myndigheterna föreslår till år 2035 är:

 • Livsmedelskonsumtionen har bidragit till en bättre och mer jämlik hälsa
 • Livsmedelskonsumtionens negativa påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem har minskat och den positiva påverkan på biologisk mångfald och ekosystem har ökat.

I denna rapport listar myndigheterna sex delmål med de viktigaste förändringar på befolkningsnivå som behöver ske fram till år 2035. Konsumtionen av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär har ökat med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021:

 • Konsumtionen av fullkorn har ökat med 100 procent år 2035 jämfört med år 2010.
 • Konsumtionen av fisk och skaldjur har ökat med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2019.
 • Konsumtionen av energitäta och/eller näringsfattiga livsmedel har minskat med 50 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
 • Konsumtionen av kött har minskat med 30 procent till år 2035 jämfört med år 2021.
 • Konsumtionen av salt har minskat med 20 procent till år 2035 jämfört med år 2018.

För att åstadkomma en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion behövs insatser. Myndigheterna har identifierat fem insatsområden som kan vara vägledande för aktörer och skapa förändring i livsmedelssystemet:

 1. En marknad som stödjer en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion
 2. En offentlig sektor som främjar en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion
 3. Samarbete mellan offentliga och kommersiella aktörer för att främja en hållbar och hälsosam matmiljö
 4. Ökad kompetensen hos viktiga aktörer i livsmedelssystemet
 5. Det offentliga ska främja kunskapsutveckling och kunskapsspridning

Bilagor

Bilaga 1. Livsmedelskonsumtionen idag och hur mycket den behöver förändras – bakgrund till delmålens målnivåer (PDF, 390 kB)

Bilaga 2. Indikatorer för mål och delmål (PDF, 434 kB)

Bilaga 3. Bruttolista indikatorer för samhälleliga förutsättningar och insatsområden (PDF, 172 kB)

Bilaga 4. Deltagare dialogmöten våren 2022 och hösten 2023 (PDF, 107 kB)

Bilaga 5. Mål- och strategidokument av relevans för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion (PDF, 392 kB)

Bilaga 6. Enkät till nordiska länder om hållbar livsmedelskonsumtion (PDF, 329 kB)

Bilaga 7: Om du önskar ta del av bilaga sju kontaktar du registrator på slv via epost. Uppge att du önskar ta del av ”Sammanställning av inspel till mål och delmål samt hantering ” med ärendenummer 2021/01867-30.

registrator@slv.se

Relaterad läsning

Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion (nyhet 2024-02-07)

Författare: Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket
Publicerad:
Antal sidor: 105
Artikelnummer: 24004