Ett spektrum av sexuella samtycken – En intervjustudie om samtycke hos sexuellt aktiva vuxna

Lyssna

Syftet med den här rapporten är att undersöka hur sexuellt samtycke förstås, praktiseras och upplevs i sexuella relationer bland vuxna i Sverige idag. Rapporten är baserad på en kvalitativ intervjustudie med 31 sexuellt aktiva personer 23–61 år där de flesta identifierar sig som heterosexuella.

Sammanfattning

 • Deltagarnas beskriver hur tydlig och lyhörd kommunikation är en nyckel till ett fungerande sexuellt samtycke och samspel. Samtidigt upplever deltagarna att det är svårt att kommunicera om sex och samtycke, och att de därför kan behöva träna på det och finna forum för att förbättra dessa färdigheter.
 • Resultatet visar att samtycken kan förändras och fungera olika beroende på situation och utifrån individuella och relationella faktorer. Samtycket är någonting pågående som sker här och nu.
 • Deltagarna har också upplevt ett gränsland där de varit osäkra på sitt eget eller andras samtycke, ett slags samtyckets gråzoner. Samtyckets gråzoner beskriver upplevelser där deltagarna har fått sina egna gränser överträdda eller själva överträtt en annan persons gräns.
 • Avsaknad av samtycke handlar om erfarenheter av att samtycke inte uppnås utan på olika sätt överträds, exempelvis i form av sexuellt våld. Deltagare med dessa erfarenheter berättar om konsekvenserna av att bära med sig dessa erfarenheter.
 • Att navigera och utmana föreställningar och praktiker för sexualitet belyser hur olika föreställningar om och förväntningar på sexuellt beteende påverkar hur deltagarna förstår, kommunicerar och praktiserar sexuellt samtycke.
 • Resultatet visar att några deltagare utmanar förväntningar på romantiska och tvåsamma kärleksrelationer.
 • Deltagarna i rapporten lyfter behovet av forum och konkreta verktyg för att samtala om samtycke och sex samt främja en positiv syn på sexualitet. Sådana forum saknas till stor del idag, särskilt för män.
 • Det skulle kunna utvecklas genom ett stärkt hälsofrämjande arbete hos en rad olika aktörer som har möjlighet att öppna för samtal om sex, samtycke och sexuell kommunikation.
 • Det är viktigt att aktörer som arbetar hälsofrämjande möjliggör för samtal om sexuell hälsa, sexualitet, kommunikation och samtycke. På så vis kan ett flertal aktörer arbeta förebyggande för att skapa goda förutsättningar för människors möjligheter att förstå, kommunicera, uppnå och uppleva samtycke.
 • Genom fler forum för samtal kan fler aktörer utöver det förebyggande arbetet identifiera och fånga upp erfarenheter av våld eller övergrepp och hjälpa människor vidare till rätt insatser.
 • Rapportens resultat kan öka förståelsen för hur sexuellt aktiva vuxna kommunicerar, praktiserar och upplever sexuellt samtycke. Detta har både vetenskaplig och samhällelig betydelse.
Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 20102