Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis HSLF-FS 2019:10

Lyssna

HSLF-FS 2019:10

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 15 maj 2019
  • Utkom från tryck: 3 juni 2019
  • Gäller från och med: 1 juli 2019

Grundförfattning: FoHMFS 2014:6

Konsoliderad version

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:6 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)

Översyn av föreskrifter och allmänna råd om tillståndsbevis (FoHMFS 2014:6)

Folkhälsomyndigheten har reviderat 4 och 8 §§ samt bilaga i FoHMFS (2014:6) för att förtydliga vissa bestämmelser och underlätta handläggningen för kommuner.

Vi har även tagit fram nya allmänna råd till 7 § och 8 § som tydliggör vem som är ansvarig för uppgifter om antal sittplatser och det högsta antal personer som samtidigt kan vistas i ett serveringsutrymme, uppgifternas betydelse och hur kommunerna kan hantera tillståndshavarens uppgifter. Vidare har vi lagt till några nya kategorikoder i bilagan till nuvarande föreskrifter samt tagit bort de kategorikoder som inte används av kommuner.

Förslaget till ändringsföreskriften och konsekvensutredningen har skickats ut på remiss enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Folkhälsomyndigheten har fått yttranden från statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och näringsliv. Remissen har även skickats till Regelrådet enligt förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet.

Med beaktande av inkomna remissvar anser Folkhälsomyndigheten att kravet på att tillståndsbevis ska innehålla uppgift om antal sittplatser och det högsta antal personer som samtidigt kan vistas i serveringsutrymmet ska finnas kvar.

Ändringarna i föreskriften och de nya allmänna råden förväntas underlätta för kommuner och näringsidkare att följa föreskriftens bestämmelser och bidra till en mer enhetlig handläggning av tillståndsbevis på kommuner.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 8