Grafisk manual för Folkhälsomyndigheten

 • Publicerad: 15 december 2022
 • Uppdaterad: 16 april 2024
 • Artikelnummer: 24101
 • Folkhälsomyndigheten

Logotyp

Symbolik

Logotypen är en sammansättning av flera hjärtan. Inspirationen till formen är hämtad från utgångspunkten att tre verksamheter gick samman för att bilda Folkhälsomyndigheten.

Logotypen signalerar en modern myndighet där kronan står för vårt statliga uppdrag. Den gula färgen står för styrka och uthållighet inom heraldiken. Samtidigt ger hjärtana i blått och grönt associationer till liv, vatten och vår miljö.

Logotypens olika versioner

Logotypen finns i flera versioner som är anpassade för olika format och användningsområden.

Logotypen finns i två utföranden: en stående (centrerad logotyp) och en liggande med namnet till höger om symbolen (vänsterställd logotyp).

Färgerna i logotypen får aldrig ändras.

Logotypen består av symbol och text med fast placering. I undantagsfall, efter avstämning med enhets- eller avdelningschef på Avdelningen för kommunikation, kan enbart symbolen användas. Det är då önskvärt att myndighetsnamnet eller den kompletta logotypen framgår på annan plats i materialet.

Grundversion

Grundversionen i stående eller liggande utförande ska alltid vara förstahandsvalet.

Figur 1. Logotypens grundversion i stående och liggande utförande.

Decorative

Engelsk version

Logotypen finns även i engelsk version. Den används när vi kommunicerar på andra språk än de nordiska.

Positiv (svart) och negativ (vit) version

De enfärgade versionerna används när det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt motiverat att använda grundversionen. Dessa kan också användas när grundversionen inte har tillräckligt god kontrast till bakgrunden. Använd den version som framträder tydligast mot bakgrunden.

Förenklad version

Den förenklade versionen har färre och tjockare streck i symbolen och texten är större för att framträda tydligare. Denna version ska endast användas när logotypen behövs i mycket litet format (se avsnittet Minsta storlek).

Figur 2. Logotypens övriga versioner: engelsk, positiv, förenklad och negativ.

Decorative

Placering av logotypen

För att logotypen ska fungera som tydlig avsändare och framträda optimalt finns riktlinjer för dess storlek och placering.

Bakgrund

Logotypen placeras på en lugn bakgrund, exempelvis helt enfärgad eller med mjuka skiftningar.

Frizon

Frizonen motsvarande bredden av tre versala F ska vara fri från text eller andra objekt.

Figur 3. Logotypens frizon illustrerad som bredden av tre versala F.

Decorative

Minsta storlek

Logotypens storlek avgörs utifrån materialets dimensioner, men för att logotypen ska vara tillräckligt tydlig och läsbar har den en absolut minimistorlek. Dessa redovisas i Tabell 1.

Tabell 1 Logotypens minsta storlek och frizon i olika versioner.
Version Total höjd centrerad version Symbolens höjd Frizon
Grundversion 20,9 mm/60 px 16 mm/45 px Minst 4,3 mm/12 px
Engelsk version 23,1 mm/66 px 16 mm/45 px Minst 4,3 mm/12 px
Förenklad version 10,8 mm/31 px 8 mm/23 px Minst 2,4 mm/7 px

Placering beroende på version och format

Huvudregel för den centrerade logotypen:

 • används vid stående format
 • placeras centrerat vågrätt
 • används på baksidor (i ytans nedre del) och i filmers avslut (centrerat på ytan).

Huvudregel för den vänsterställda logotypen:

 • används vid liggande format
 • placeras till vänster
 • används inte på baksidor eller i filmers avslut.

Figur 4. Logotypens placering på olika format.

Decorative

Figur 5. Exempel på brevpapper, visitkort och informationsblad.

Decorative

Teckensnitt

Formgivet material

I material som särskilt formgivits använder vi följande teckensnitt:

 • Klavika (complete family) till rubriker, bildtexter, faktarutor, tabeller och kortare texter
 • Minion till brödtext.

När det inte finns stöd för skriftspråket:

 • I första hand används Tahoma och Times New Roman enligt avsnittet Office-dokument.
 • I andra hand används Noto Sans och i tredje hand Abyssinica SIL (etiopiska tecken).

Office-dokument

I Office-dokument använder vi följande teckensnitt:

 • Tahoma till rubriker, bildtexter, faktarutor, tabeller och kortare texter
 • Times New Roman till brödtext.

När det inte finns stöd för skriftspråket:

 • Använd i första hand Noto Sans
 • I andra hand används Abyssinica SIL (etiopiska tecken).

Webbplats

På vår webbplats använder vi Klavika i huvudrubriker och i övrigt Noto Sans.

På delwebbar används Tahoma genomgående.

Profilfärger

Grundfärger

Grundfärgerna används som de huvudsakliga färgerna i vår formgivning. Det är de som färgmässigt främst ska ange vår profil och skapa igenkänning.

Parallellt med färgerna i sin fulla mättnadsgrad kan toningar av dem användas.

Tabell 2. Koder för grundfärgerna grön, blå och gul i olika färgsystem.
Grundfärg Färgprov HEX RGB CMYK PMS
Grön

Decorative

009284 0, 146, 132 obestruket 100, 0, 57, 0; bestruket 98, 0, 50, 10 obestruket 327 U; bestruket 7717 C
Blå

Decorative

0065ac 0, 101, 172 obestruket 98, 52 ,0, 0; bestruket 100, 55, 0, 10 obestruket 300 U; bestruket 2935 C
Gul Decorative ffcc00 255, 204, 0 obestruket 0, 19, 100, 0; bestruket 0, 22, 98, 0 obestruket 115 U; bestruket 7548 C

Komplementfärger

Komplementfärgerna används som tillägg till grundfärgerna. En särskild färg ska inte knytas till ett sakområde.

Använd färgerna antingen i sin fulla mättnadsgrad eller tonade, i till exempel faktarutor.

Tabell 3. Koder för komplementfärger i olika färgsystem.
Komplementfärg Färgprov HEX RGB CMYK
Röd punkt med komplementfärg röd E30613 227, 6, 19 0, 100, 100, 0
Lila punkt med komplementfärg lila. 951B81 149, 27,129 50, 100, 0, 0
Blå punkt med komplementfärg blå 009FE3 0, 159, 227 100, 0, 0, 0
Rosa punkt med komplementfärg rosa. E6007E 230, 0, 126 0, 100, 0, 0
Grön punkt med komplementfärg grön 95C11F 149, 193, 31 50, 0, 100, 0
Orange punkt med komplementfärg orange. FF6600 255, 102, 0 0, 70, 100, 0

Tydlig text och informationsbärande grafik

Alla människor, oavsett tillfällig eller permanent funktionsnedsättning, ska kunna ta del av vår offentliga digitala information. Därför ska vi följa lagkraven för tillgänglighet. Det innebär bland annat att det är viktigt att färgsätta text och informationsbärande grafik så att kontrasten till intilliggande element och bakgrund är god.

När delar i grafik ska representera olika serier, grupper eller flöden, till exempel staplar i diagram, ska uppdelningen göras tydlig med hjälp av text, symboler, mönster eller dylikt. De olika delarna ska inte utmärkas av enbart färg.

Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se)

Diagram

I vår riktlinje för diagram beskrivs hur dessa ska utformas både avseende innehåll och färgsättning.

Grafiska element

Dekorelementet

Dekorelementets främsta uppgift är att öka igenkänningen av Folkhälsomyndigheten och stärka vår identitet.

Färger på dekorelementet

Dekorelementet används i färgkombinationerna blå/grön, blå/vit och vit/grön. Dessa får inte tonas eller användas med transparens.

Dekorelementet kan även återges helt i vitt (negativ version) tillsammans med våra profilfärger eller över fotografier och illustrationer. I denna tillämpning är det lämpligt med viss transparens.

Dekorelementets utsnitt och placering

Dekorelementet placeras alltid i nedre högra hörnet. Det är alltid utfallande i det hörnets två sidor. De olika delarna och proportionerna får inte förändras, bytas ut eller skifta plats.

Grundregeln är att dekorelementet inte ska ta mer plats än halva ytan i höjdled.

Dekorelementet placeras inte på baksidan av broschyr- eller folderomslag eller som avslut i filmer.

När dekorelementet används i film kan det animeras.

Figur 6. Exempel på användning av dekorelementet.

Decorative

Två färgade vågräta linjer

Två färgade vågräta linjer kan användas som avgränsare för att markera fakta, en notis eller ett stycke som behöver särskild uppmärksamhet.

Använd i första hand grundfärgerna. Den undre linjen ska helst vara kortare än den övre, dock inte kortare än hälften av den övre linjens längd.

De två linjerna ska ha samma tjocklek och vara på ett avstånd från varandra som motsvarar deras tjocklek. Tjockleken på linjerna varierar beroende på enhet – för ett A4-format är riktlinjen 1–3 punkter.

Enfärgad linje som avgränsare

En enfärgad linje används när linjen markerar gränsen till en faktaruta med profilfärg. Då är linjen i 100 procents mättnadsgrad medan bakgrundsplattan är i en ljusare ton av samma färg.

Bildhållare för foton

Fotografier kan placeras i en form med blinkning åt dekorelementet och logotypen. Formen är då rak på tre sidor och svagt vågformad på en horisontell sida.

Andra grafiska element

Som komplement till nämnda grafiska element kan objekt med helt eller delvis mjuka former användas, då dessa passar fint med logotyp och dekorelement.

Objekt kan även förses med kantlinjer som för tankarna till linjerna i logotyp och dekorelement.

Figur 7. Exempel på användning av grafiska element.

Decorative.

Grafiska hierarkier vid samarbeten

När annan part ansvarar för produktionen

Följ den utgivande partens grafiska profil, men se till att vår logotyp placeras enligt riktlinjerna i denna grafiska manual. Se till att det tydligt framgår vilken avsändare man vänder sig till vid frågor.

När Folkhälsomyndigheten ansvarar för produktionen

När Folkhälsomyndigheten ansvarar för en gemensam produktion sker publicering i våra kanaler med vår grafiska profil och våra mallar.

Om Folkhälsomyndigheten är huvudavsändare ska detta tydligt framgå.

Publikationer

När Folkhälsomyndigheten är huvudavsändare av en publikation placeras övriga medverkande aktörers logotyper eller namn tidigt i publikationens inlaga.

När Folkhälsomyndighetens roll som avsändare av en publikation ska tonas ner kan dekorelementet tas bort från framsidan. Är det fler än tre medverkande aktörer kan logotyperna placeras i publikationens inlaga eller namnges i text.

Anpassa storlek och placering av logotyperna så att de i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med varandra.

Kontakta produktionsledarna för diskussion om vad som blir mest lämpligt i varje enskilt fall.

Presentationer

Presentationer i Powerpoint hanteras på samma sätt som publikationer. Är det fler än tre medverkande aktörer kan logotyperna placeras längst bak i presentationen alternativt listade som text på valfri plats i presentationen.

Figur 8. Exempel på hur vi placerar logotyper i Powerpointmallen vid samarbete med fler aktörer.

Exempel powerpointbild vid samarbeten

Exempel powerpointbild vid samarbeten

Rörlig media

Vid samproduktion av rörlig media placeras parternas logotyper sist och är det fler än tre, möjligen fem beroende på logotypernas utformning hur de passar ihop eller om de blir för små (exempelvis vid visning i telefon eller i vissa sociala medier), listas parternas namn under varandra istället.

Kompletterande information

Kontakta Folkhälsomyndigheten för att få tillgång till de dokument som inte finns på webbplatsen:

info@folkhalsomyndigheten.se

Grafisk manual för Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Vi har samlat de viktigaste principerna för Folkhälsomyndighetens grafiska profil i den grafiska manualen. Här beskrivs logotyp, teckensnitt, färger med mera och vi ger även exempel på hur profilen ska appliceras på olika typer av material. Ansvaret för vår grafiska profil ligger på Avdelningen för kommunikation.

Folkhälsomyndighetens grafiska profil ska bidra till att bygga en tydlig och särskiljande visuell identitet som kommunicerar rätt förväntan hos myndighetens målgrupper. Vår identitet har en myndighetskaraktär som är unik i förhållande till andra aktörer inom vårt område och som andas en modern och öppen organisation. Den grafiska profilen ska bidra till ett bibehållet starkt, långsiktigt och förtroendefullt varumärke för Folkhälsomyndigheten.

Profilmanualen är framtagen för att vi ska kunna hålla en enhetlig form och en genomgående hög kvalitet på hela vår kommunikation. Den ses över kontinuerligt för att kunna anpassas efter nya behov i den digitala utvecklingen.

Allt material som produceras på myndigheten ska följa den grafiska profilen. Undantag från regeln kan förekomma i särskilda regeringsuppdrag som riktar sig mot specifika målgrupper utanför myndighetens ordinarie målgrupper.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Artikelnummer: 24101