Hälsoekonomiska utvärderingar av förebyggande insatser inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) – Litteraturöversikt om kostnadseffektivitet

Lyssna

Denna kartläggande litteraturöversikt sammanställer svenska och internationella hälsoekonomiska utvärderingar av förebyggande insatser inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). En bedömning görs även av kunskapsläget om insatsernas kostnadseffektivitet uttryckt i kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) eller funktionsjusterat levnadsår (DALY).

Resultaten visar att alkohol- och tobaksförebyggande insatser, såväl universella som indikerade, har potential att vara kostnadseffektiva i Sverige. Inga slutsatser kan dras om kostnadseffektiviteten i förebyggande insatser mot bruk av narkotika och dopning och spel om pengar på grund av bristen på studier av god kvalitet med hälsoutfallen QALY eller DALY.

Resultaten kan bidra till vägledning om kostnadseffektiviteten i det förebyggande arbetet för beslutsfattare, samordnare och andra aktörer inom ANDTS-området.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 49
Artikelnummer: 20173