Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk

Lyssna

I detta faktablad sammanfattar Folkhälsomyndigheten WHO:s rapport från 2016 om kunskapsläget om hälsomässiga och sociala effekter av icke-medicinskt cannabisbruk. Faktabladet syftar till att vara ett stöd i det drogförebyggande arbetet på regional och lokal nivå.

Cannabis är den vanligaste illegala drog som används i världen och efterfrågan på behandlingsinsatser för problematiskt cannabisbruk ökar generellt i medel- och höginkomstländer. Forskningen om hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk är ett område under utveckling och sammantaget är kunskapen lägre än för alkohol- och tobaksområdena. Enligt WHO:s rapport visar dock flera studier på att hjärnan hos en ung människa är mer sårbar för cannabis än hos en vuxen. Forskning visar också på andra effekter av cannabisbruk så som försämrade kognitiva funktioner, beroendeutveckling och ökad risk för psykotiska symtom, till exempel schizofreni.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 00062-2017