IHR och underrättelseskyldighet

Lyssna

Det internationella hälsoreglementet (IHR) är ett legalt bindande ramverk för medlemsländerna inom Världshälsoorganisationen (WHO). Syftet är att förebygga, förhindra och hantera gränsöverskridande hälsohot.

IHR omfattar samtliga allvarliga hälsohot, såväl kemiska, biologiska som radionukleära (CBRN) hot, oavsett om dessa sprids avsiktligt eller oavsiktligt.

För att fullgöra Sveriges åtagande gentemot WHO är Folkhälsomyndigheten utsedd till nationell kontakt för IHR, vilket innebär att myndigheten har ett ansvar för kommunikation och rapportering till WHO. De händelser som kan utgöra ett potentiellt internationellt hot mot människors hälsa ska därför anmälas av andra aktörer till Folkhälsomyndigheten.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 16019