Insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa – En kartläggande litteraturöversikt – uppdatering 2018

Lyssna

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till lidande och försämrad arbetsförmåga, både i Sverige och internationellt. Cirka 59 procent av alla anställda i Sverige har i dag tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Företagshälsovården (FHV) kan därför förväntas vara en viktig aktör för arbetshälsan och i förlängningen också för folkhälsan.

I den här rapporten presenteras resultat från en kartläggande litteraturöversikt om insatser som getts av FHV för att förebygga eller minska psykisk ohälsa bland anställda. Rapporten är en uppdatering av en tidigare litteraturöversikt inom området från 2015.

Sammantaget indikerar resultaten att arbetsplatsinriktade insatser med problemlösningsbaserade samtal och kognitiv beteendeterapi som ges via FHV kan förkorta tiden till arbetsåtergång bland anställda som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Effekten är oklar för övriga rehabiliterande insatser.

Översikten visar också att kunskapsläget är oklart när det gäller effekter av förebyggande insatser och insatser till anställda som löper risk att utveckla psykisk ohälsa eller bli sjukskrivna. Några av studierna tyder på positiva effekter. Insatserna som utvärderats är dock av olika karaktär och det är därför viktigt att försöka replikera dessa resultat.

Denna litteraturöversikt utgör ett underlag för FHV:s arbete med insatser baserade på vetenskapligt grundade metoder. Rapporten kan förhoppningsvis också ge inspiration till lokala anpassningar, eller utvärderingar, av FHV:s insatser. Rapporten kan också vara av intresse för berörda myndigheter, beslutsfattare och forskare inom området samt andra intresserade.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 64
Artikelnummer: 19057