Folkhälsomyndigheten presenterar i denna rapport en kartläggning av processen för smittspårning av covid-19 i samhället. Rapporten innehåller också en analys av regionernas behov av att effektivisera denna process och förslag om ett digitalt ärendehanteringssystem som stöd för smittspårning.

Bakgrunden är ett regeringsuppdrag om att kartlägga processer och arbetsmoment i smittskyddsarbetet samt identifiera moment som skulle kunna effektiviseras med hjälp av digitala stöd.

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag för regeringen och olika aktörer på regional nivå som är involverade i verksamheten med smittspårning. Den är också av intresse för andra som vill få en överblick över hur smittspårningen av covid-19 går till.

Relaterad läsning

Testning för covid-19