Vilka överväganden görs när antibiotika förskrivs inom den svenska slutenvården? Hur ser läkarna på sin egen kunskap om antibiotika och resistens? Vilka stöd och hinder upplever läkarna i sin förskrivning av antibiotika? Vad kan göras för att optimera antibiotikaanvändningen och minska onödig förskrivning? Denna studie tar avstamp i och utgör ett försök att besvara dessa frågor. Resultaten baseras på ett fyrtiotal intervjuer med representanter för samtliga sju universitetssjukhus i Sverige. Bland de intervjuade finns förskrivande läkare och beslutsfattare i form av chefsläkare, representanter för läkemedelskommittéerna samt representanter för Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin.

Rapporten vänder sig främst till Stramaarbetets intressenter, både inom och utom landstingen.