Ljus och hälsa - en kunskapssammanställning med fokus på dagsljusets betydelse i inomhusmiljö

Lyssna

I Sverige upptar utomhusvistelse en liten del av dagen, och ljustillgången inomhus får därför stor betydelse för den totala dagsljusexponeringen. Under senare år har bristen på bostäder tillsammans med en trend att bygga mer "stadslika" miljöer inneburit en förtätning av befintliga bostadsmiljöer och en hög exploateringsgrad vid ny bebyggelse. Högre hus placerade närmare varandra än tidigare ger i vissa fall minskad tillgång till dagsljus inomhus åtminstone i delar av bebyggelsen.

Folkhälsomyndigheten har därför ansett att det varit angeläget att ta fram aktuell kunskap om ljusets betydelse för hälsa och välbefinnande. Rapporten som utgör en sammanställning av den senaste vetenskapen inom området belyser de hälsofrämjande effekter som tillgång till dagsljus ger. Bebyggelsens utformning är den viktigaste bestämningsfaktorn för dagsljusexponering och särskilt viktigt är det att planera för goda ljusförhållanden i skol- och vårdmiljö. Rapporten vänder sig till handläggare och beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser och landsting men även till myndigheter och andra verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 49
Artikelnummer: 03573-2017