Miljöhälsorapport 2001

Lyssna

På uppdrag av Socialstyrelsen har Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet (IMM) och Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns landsting (MME) tagit fram Miljöhälsorapport 2001. Även utomstående experter har deltagit i arbetet. Ett viktigt underlag är den nationella miljöhälsoenkät (NMHE 99), som besvarats av 11 233 personer i åldrarna 19–81 år. Ett slumpmässigt urval av 750 personer gjordes från vart och ett av de 21 länen. Svarsfrekvensen var 72,5 procent.

Även om miljön i Sverige i många avseenden har förbättrats under de senaste decennierna och den miljörelaterade ohälsan därmed i flera fall sannolikt har minskat genom skärpta krav på utsläpp från industrier, förbränningsanläggningar och trafik, kvarstår många problem som kan medföra hälsorisker för befolkningen. Nya problem tillkommer också, t.ex. genom den ökade användningen av kemikalier
i olika produkter som kan spridas i miljön. Fortsatt vaksamhet och systematisk bevakning av utvecklingen är därför nödvändig.

De miljöfaktorer som tagits upp i denna rapport är sådana som är relativt väl studerade eller där man av välgrundad anledning kan misstänka att de medför en hälsorisk. Bedömningarna kan grovt delas upp i tre grupper. För en mindre grupp miljöfaktorer har vi så god kunskap att det går att uttala sig om omfattningen av de hälsomässiga konsekvenserna i Sverige. För en större grupp miljöfaktorer har vi relativt goda kunskaper, men inte tillräckliga för att kunna uttala oss om i vilken utsträckning människor verkligen påverkas negativt av den aktuella exponeringen. I den tredje gruppen ingår mindre väl kända miljöfaktorer för vilka det ändå finns välgrundad misstanke om hälsorisker. Rapporten fokuserar på ett begränsat antal miljöfaktorer. Vissa ämnen som i den tidigare Miljöhälsoutredningen (SOU 1996:124) bedömdes som mindre viktiga på grund av låg toxicitet (giftighet), låg exponering eller på grund av att de är väl reglerade i lagstiftningen, tas inte upp här. Andra ämnen där man i dag har alltför bristfällig kunskap tas inte heller upp. Vissa av dessa kan bli aktuella att ta upp i kommande rapporter.

Relaterad läsning

Miljöhälsorapport (samlingssida för alla publicerade år)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 215